top of page

9 ud af 10 nydanskere føler sig knyttet til Danmark

Hvert år laver Udlændinge- og Integrationsministeriet en medborgerskabsundersøgelse, der behandler indvandrere og efterkommeres såkaldte medborgerskab i Danmark.

Undersøgelsen for 2020 viser, at 89 procent af indvandrere og efterkommere er integreret eller fuldt assimileret i Danmark.

Her er hovedpointerne:

Flere efterkommere er assimileret

Samlet set føler 9 ud af 10 nydanskere sig knyttet til Danmark. Blandt indvandrere føler 44 pct. sig knyttet til både deres oprindelsesland og Danmark og kan derfor kategoriseres som integreret. 45 pct. føler sig kun knyttet til Danmark, hvormed de kan betragtes som assimileret. Blandt efterkommere kan 37 pct. efter samme kategorisering betragtes som integreret og 56 pct. som assimileret.

Bevarer kontakt til oprindelsesland

En dobbelt så stor andel af indvandrere er ofte i kontakt med familie og venner i deres oprindelsesland, som andelen af efterkommere. 62 pct. af indvandrerne er mindst hver måned i kontakt med familie i oprindelseslandet, og 38 pct. er mindst hver måned i kontakt med venner og bekendte i oprindelseslandet. Blandt efterkommerne er det hhv. 27 pct. og 14 pct.

Følger med i danske nyheder

Langt hovedparten af nydanskere følger hyppigt med i nyheder om det danske samfund. 81 pct. af indvandrerne og 87 pct. af efterkommerne følger mindst 3-4 dage om ugen med i nyheder om det danske samfund fx gennem radio, tv, internet eller aviser. 55 pct. af indvandrerne og 22 pct. af efterkommerne følger mindst 3-4 dage om ugen med i nyheder om deres oprindelsesland. Mange følger både med i nyheder om det danske samfund og om deres oprindelsesland, og der er således ikke noget tydeligt modsætningsforhold.

Har danske venner

Efterkommere er i højere grad end indvandrere nære venner med eller taler dagligt med personer med dansk baggrund. Og omvendt er indvandrere i lidt højere grad venner med personer med indvandrerbaggrund. Forskellen mellem indvandrere og efterkommere er størst, når det kommer til nære venskaber. 42 pct. af efterkommerne har svaret, at mindst halvdelen af deres nære venner har dansk baggrund, mens det er 24 pct. af indvandrerne.

Indvandrere indgår først i undersøgelserne, når de har opholdt sig i Danmark i mindst tre år.

Comments


bottom of page