top of page

Aktionsgruppe: Integrationsydelsen fører ikke til integration – men fattigdom og eksklusion

Integrationsydelsen er blevet sammenlignet med den starthjælp, VK-regeringen indførte i 2002 for bl.a. nye flygtninge og familiesammenførte, der fik ophold i Danmark. Starthjælpen lå på omkring halvdelen af kontanthjælpen.

I materialesamlingen henviser Aktionsgruppen mod diskrimination af Flygtninge i Lovgivningen til, at Rockwool Fondens Forskningsenhed i en rapport fra 2009 skrev:

”Konklusionen er, at der er udtalt sociale problemer blandt de berørte personer, hvis levevilkår præges af relativ og for nogles vedkommende absolut fattigdom. Når skat og husleje er betalt, står modtagere af starthjælp tilbage med et beløb, som gør det umuligt at betale udgifterne i et dansk standardbudget. … Et par med et barn får ikke tilstrækkeligt med midler til at dække et standardbudget, men deres rådighedsbeløb på 8.583 kr. pr. måned er lige nok til at dække indkøb af mad og dagligvarer i de billigste butikker, dog under forudsætning af, at familien ikke bruger penge til fritid og transport,” konkluderede Rockwool Fondens Forskningsenhed.

”Rapporten understregede kort sagt, at de reducerede ydelser skabte reel fattigdom blandt en stor del af de berørte flygtninge. Hertil kan man føje, at de lave sociale ydelser ramte mennesker, der for manges vedkommende ikke blot slås med sprogvanskeligheder, men også med følgevirkninger af at have oplevet krig, tortur og andre overgreb.

For en stor gruppe flygtninge betyder integrationsydelsen kort sagt det modsatte af integration – nemlig eksklusion – for dem selv såvel som deres børn,” konkluderer Aktionsgruppen mod diskrimination af Flygtninge i Lovgivningen.

Regeringen ønsker flere omfattet af den lave integrationsydelse

Regeringen indførte pr. 1. september 2015 en ny integrationsydelse, som betød, at den økonomiske ydelse til nye flygtninge og familiesammenførte udlændinge blev næsten halveret sammenlignet med den kontanthjælp, de har været berettiget til efter de tidligere regler. Regeringen vil med et nyt lovforslag udvide ordningen, så den lave integrationsydelse kommer til at omfatte udlændinge, der ikke har opholdt sig i Danmark i syv af de seneste otte år.

Aktionsgruppen opfordrer regeringen til at annullere lovforslaget om integrationsydelsen med tilbagevirkende kraft målrettet udlændinge, der ikke har haft ophold i landet mindst 7 ud af 8 år. Desuden opfordrer aktionsgruppen regeringen til at trække loven om integrationsydelsen tilbage.

Modsigelser mellem regeringsgrundlag og politisk praksis

Aktionsgruppen påpeger i materialet modsigelser mellem intentioner i regeringsgrundlaget og politisk praksis.

I materialet bringes en række citater fra regeringsgrundlaget: ”Vi skal forandre for at forbedre”, ”bruge de offentlige midler til størst gavn for borgerne”, ”vi skal tage ansvar”, ”regeringen ønsker en vellykket integration”, ”dele værdier som demokrati og ligeværd”, ”styrke menneskerettigheder”, ”bekæmpe fattigdom og ufrivillig hjemløshed”, det er bedst for vores land, at brede interesser bliver inddraget i beslutningerne”, ”vi ønsker, at mange skal være med til at beslutte den politik, der vedrører dem selv …”

De bliver et for et kommenteret af aktionsgruppen, og sammenfattende siger Ida Magelund fra aktionsgruppen:

”Regeringens flygtningepolitik modsiger på flere områder udsagn i regeringsgrundlaget. Vi vil opfordre regeringen til at realisere intentionerne om ligeværdig og ansvarlig behandling af alle borgere og at undgå og bekæmpe fattigdom og hjemløshed ved at give flygtninge en forsvarlig økonomisk ydelse. Integrationsydelsen er fattiggørende og en uværdig forskelsbehandling, der medfører marginalisering af flygtninge, der i forvejen er hårdt ramt. De lave ydelser svækker den vellykkede integration, som regeringsgrundlaget udtrykker ønske om, og det er afgørende, at regeringen, som nævnt i regeringsgrundlaget, samarbejder bredt med fagfolk og eksperter, der har erfaringer med og kendskab til flygtninge og konsekvenser af lave ydelser”.

Udsagn fra fagfolk og eksperter

Materialet indeholder udsagn, som fagfolk og eksperter har fremført i den offentlige debat med omfattende kritik af integrationsydelsens konsekvenser med fattigdom, hjemløshed og svækkelse af integrationen.

Materialesamlingen anbefales af Morten Sodemann, professor i Indvandrermedicin ved Syddansk Universitet, Kirsten Normann Andersen, formand FOA Aarhus, skuespiller Flemming Jensen, Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Natasha Al-Hariri, der er medlem af Rådet for Etniske Minoriteter, medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten og skuespillerAnne Marie Helger.

Læs mere

Integrationsydelsen.Fakta og konsekvenser, Aktionsgruppen mod diskrimination af Flygtninge i Lovgivningen, 19-01-2016

Comments


bottom of page