top of page

Asylpar, hvor den ene er under 18 år, får i visse tilfælde lov til at bo sammen i asylcentre

I visse tilfælde får asylpar, hvor den ene ægtefælle eller samlever er mellem 15 og 18 år, lov til at bo sammen, mens deres asylsag behandles. Det fremgår af et svar fra udlændingeminister Inger Støjberg (V) til Alternativets flygtninge- og integrationsordfører, Josephine Fock.

”I nogle … sager er det vurderet, at det ikke vil være foreneligt med Danmarks internationale forpligtelser at opretholde den separate indkvartering, hvorfor disse par har fået tilbud om at blive indkvarteret sammen. Hertil kommer i øvrigt, at Udlændingestyrelsen i et mindre antal sager har besluttet, at der heller ikke indledningsvist skulle ske indkvartering hver for sig.”

Sådan skriver udlændingeminister Inger Støjberg (V) i sit svar til Josephine Fock, der havde bedt ministeren gøre rede for den gældende praksis på området.

Markante justeringer af minister-instruks

I svaret refererer Inger Støjberg til, at Udlændingestyrelsen den 1. juli 2016 udsendte nye retningslinjerfor indkvartering af mindreårige asylansøgere, der har indgået ægteskab eller er samlevende med en person, der opholder sig i Danmark. At være mindreårig vil sige, at vedkommende er mellem 15 og 18 år.

Med de nye retningslinjer er der foretaget markante justeringer i forhold til den instruks, som på Inger Støjbergs initiativ blev udsendt af Udlændingestyrelsen den 10. februar 2016.

Ministerens initiativ blev markedsført med en pressemeddelelse med overskriften: ”Inger Støjberg stopper indkvartering af barnebrude på asylcentre”.

”Det er fuldstændig uacceptabelt, at der i øjeblikket bor mindreårige i det danske asylsystem med en ægtefælle eller samlever, og jeg har bedt Udlændingestyrelsen om straks at sætte en stopper for det,” udtalte Inger Støjberg i pressemeddelelsen. Det blev også oplyst, at ”efter de nye retningslinjer må ingen mindreårige under 18 år indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn.”

”Inger Støjberg har også bedt Udlændingestyrelsen om at skille parrene ad i aktuelle sager om mindreårige, der bor sammen med en ældre ægtefælle eller samlever,” oplyste ministeriet i pressemeddelelsen.

Hensynet til ”retten til respekt for familielivet”

Nu lyder der andre toner fra Udlændingeministeriet – dog uden, at offentligheden er blevet orienteret om Udlændingestyrelsens nye retningslinjer i form af pressemeddelelser fra hverken ministeriets eller Udlændingestyrelsens side.

Udlændingeminister Inger Støjberg skriver indledningsvis i sit svar til Josephine Fock den 26. september 2016:

”Indkvarteringsinstruksen af 10. februar 2016 indebærer, at mindreårige som udgangspunkt ikke må være indkvarteret på samme asylcenter som deres voksne ægtefælle eller samlever. Finder Udlændingestyrelsen efter en konkret og individuel vurdering, at det vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om bl.a. retten til respekt for familielivet eller FN’s Konvention om Barnets Rettigheder at indkvartere parterne hver for sig, skal parret dog indkvarteres sammen.”

Asylpar gik til Ombudsmanden

Advokaten for et af de par – Rimaz Alkayal og Alnour Alwan – der blev skilt fra hinanden som følge af instruksen fra februar, klagede over afgørelsen til Folketingets Ombudsmand. Advokaten fandt, at adskillelsen af parret var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om familiens enhed.

Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen, og det medførte, at Udlændingestyrelsen genoptog sagen til en ny vurdering. Det blev også oplyst, at andre sager ville blive genoptaget.

Ombudsmanden stillede samtidig en række uddybende spørgsmål til Udlændingeministeriet om den praksis, der blev indført i februar 2016.

Han bemærkede i brevet til Udlændingeministeriet blandt andet, at det at dømme ud fra pressemeddelelsen fra den 10. februar ser ud til, at instruksen ”fremstår undtagelsesfri”. ”Den synes således at udelukke en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag.”

Denne kritik er imødekommet, idet det fremgår af Udlændingestyrelsens nye retningslinjer, at der skal foretages en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag.

Læs mere

• Inger Støjberg stopper indkvartering af barnebrude på asylcentre (pressemeddelelse), Udlændingeministeriet, 10-02-2016

Comments


bottom of page