top of page

Flere omfattes af den lave integrationsydelse: Vil forringe flygtningefamiliers vilkår – og føre til

Regeringen indførte pr. 1. september 2015 en ny integrationsydelse, som betød, at den økonomiske ydelse til nye flygtninge og familiesammenførte udlændinge blev næsten halveret sammenlignet med den kontanthjælp, de har var berettiget til efter de tidligere regler. Med det nye lovforslag vil regeringen udvide ordningen, så den lave integrationsydelse kommer til at omfatte udlændinge, der ikke har opholdt sig i Danmark i syv af de seneste otte år.

Flere hjemløse udlændinge

Kommunernes Landsforening (KL) forudser ifølge Information, at for mange vil den reducerede indkomst betyde, at de må opgive deres nuværende bolig. Øget hjemløshed blandt udlændinge vil påføre kommunerne ”store administrative og økonomiske byrder” bl.a. på grund af udbetaling af enkeltydelser og midlertidig hjælp til husleje, skriver avisen.

”Vi kan ikke sige præcist, hvor mange flere hjemløse udlændinge, der vil komme, men vi ved to ting: Med de ganske lave ydelser, der er lagt op til, er det vanskeligt at finansiere huslejen i en almindelig bolig. Og i forvejen er der et enormt pres på de billige lejeboliger i praktisk talt alle kommuner.

Lovforslaget vil også gøre det endnu sværere for kommunerne at finde boliger til flygtninge, der nu risikerer at blive hjemløse, og som de kan betale ud af en integrationsydelse,” siger borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, der er formand for KL’s arbejdsmarkedsudvalg, til Information.

Flygtningefamilier stilles dårlige – til skade for integrationen

”Det er Børnerådets klare opfattelse, at lovforslaget vil stille flygtningefamilierne – og særligt børnene – i en markant dårligere økonomisk position med store negative konsekvenser for integrationen på både kort og lang sigt, og rådet kan derfor ikke tilslutte sig lovforslaget,” konkluderer Børnerådet i et høringssvar om lovforslaget.

”Efter Børnerådets opfattelse bliver den primære konsekvens af lovforslaget, at flere flygtningefamilier vil blive økonomisk og socialt marginaliseret. Udvidelsen af personkredsen til også at omfatte personer, der bagudrettet ikke lever op til opholdskravet, vil betyde en væsentlig reduktion i indkomsten for de familier, der ikke kommer i arbejde og bliver selvforsørgende. Integrationsydelsen er sammenlignelig med starthjælpen, som flygtninge blev tildelt fra 2002-2011.

Starthjælpsflygtningenes levevilkår var præget af fattigdom, og vi ved, at de lave ydelser går ud over børnene. Ifølge Rockwool Fonden var der fx for et par med barn ikke penge til fritid og transport. Børn i familier med få penge har færre venner, dyrker mindre sport og deltager sjældnere i fritidsaktiviteter.

Siden 2009 er de fattige i Danmark blevet fattigere. Børn, der lever i fattigdom, lider flere materielle, sociale og kulturelle afsavn i dag, end de har gjort tidligere. Det viser undersøgelser fra SFI og UNICEF. Det er en negativ udvikling, som Børnerådet mener, at regeringen bør modarbejde.

For børn fra flygtningefamilier har marginaliseringen endvidere store negative konsekvenser for deres muligheder for at danne sociale netværk, styrke deres danskkundskaber og få indblik i dansk kultur og traditioner. Det kan således have store negative konsekvenser for børnenes umiddelbare trivsel og udvikling, og på sigt dermed deres muligheder for at blive integreret i det danske samfund og blive aktive medborgere,” skriver Børnerådet uddybende i høringssvaret.

Børnerådet anbefaler, at man nøje overvåger, om den foreslåede ændring fører til en stigning i antallet af flygtningefamilier med børn, der vokser op i fattigdom, samt de negative konsekvenser for integrationen af familierne.

Læs mere

Comments


bottom of page