top of page

Folketinget skal igen diskutere forbud mod omskæring af drenge

”Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der indfører en kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring, som ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager.”

Sådan lyder det borgerforslag, som Folketingets medlemmer skal tage stilling til i løbet af den nye folketingssamling. Borgerforslaget, der er fremsat af Lena Nyhus, fik 50.772 underskrifter på Borgerportalen. Lena Nyhus er forkvinde for Intact Denmark, der er en forening mod omskæring af børn. Flere af foreningens bestyrelsesmedlemmer var medforslagsstillere på borgerforslaget.

Målet for personerne bag borgerforslaget er at ”ligestille alle børn under 18 år uanset køn, kulturel baggrund eller forældres religiøse overbevisninger, så de får samme retskrav på kropslig integritet og autonomi”.

Forslagsstillerne skriver, at målet kan nås på flere måder:

  1. Ved at lave en tilføjelse til sundhedslovens § 17, stk. 4 med følgende indhold: ”Til indgreb, som ikke er til direkte sundhedsmæssig fordel for personen, kan hverken den mindreårige eller forældremyndighedens indehavere give informeret samtykke.”

  2. Ved at ændre straffelovens § 245 a, så den får følgende ordlyd: ”Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke på en umyndig person bortskærer eller på anden måde fjerner ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.”

  3. Ved at ændre forældreansvarslovens § 2, stk. 2 til: ”Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling, herunder ikketerapeutisk omskæring.”

Debat i maj om omskæring af drenge

Folketinget diskuterede også omskæring af drenge i slutningen af maj. Det skete på baggrund af en forespørgsel fra SF til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om, hvilke initiativer regeringen påtænker ”at tage for at begrænse og regulere omskæring, der ikke er medicinsk begrundet, blandt drengebørn og unge mænd under 18 år, så man dels undgår varige skader, dels sikrer, at disse borgere selv har haft indflydelse på en beslutning om omskæring?”

Sundhedsministeren sagde indledningsvis, at regeringen ser spørgsmålet om omskæring af drenge i en bred sammenhæng og ikke som isoleret sundhedspolitisk anliggende.

”For regeringen indgår både barnets perspektiv, sundhedsmæssige overvejelser, konsekvenser for trossamfund i Danmark, sikkerhedsmæssige, etiske og juridiske overvejelser og også refleksioner over udenrigspolitiske implikationer samt sikkerhedsmæssige konsekvenser, bl.a. i forhold til Danmarks udsendte soldater,” sagde Ellen Trane Nørby. Hun tilføjede, at det er en sag, der ikke er sort-hvid, men indeholder mange facetter og hensyn.

Debatten endte med, at følgende forslag blev vedtaget: ”Folketinget konstaterer, at debatten om rituel omskæring af drengebørn er kompleks, og at der er mange vigtige hensyn, der skal afvejes. Folketinget opfordrer regeringen til at indlede dialog med de berørte trossamfund om, hvorledes man i samarbejde kan arbejde for at skærpe registreringen, kontrollere og regulere omskæring af drenge under 18 år, når indgrebet ikke er medicinsk begrundet. Sluttelig opfordrer Folketinget til at bede Styrelsen for Patientsikkerhed om at opdatere den faglige vejledning om omskæring af drenge.”

Forslaget blev vedtaget med 79 stemmer mod 20, mens 6 hverken stemte for eller imod. Flertallet omfattede Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, hovedparten af Konservative Folkeparti og 1 medlem fra Liberal Alliance. Enhedslisten, hovedparten af Liberal Alliance, SF og 1 medlem af Konservative Folkeparti stemte imod. Seks medlemmer fra Alternativet stemte hverken for eller imod.

Læs mere

Forespørgsel om omskæring (indeks over forespørgslens gang i Folketinget), Folketinget.dk, 16-03-2018

留言


bottom of page