top of page

Folketingets Ombudsmand i skarp kritik af udlændingeministeren: Instruks om at adskille af asylpar v

”Det er min vurdering, at instruksen af 10. februar 2016 efter sit indhold var ulovlig, og at den samtidig medførte en betydelig risiko for, at der blev truffet forkerte afgørelser i konkrete sager om adskilt indkvartering. Sammenfattende finder jeg Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets fremgangsmåde i sagen særdeles kritisabel.” Så skarp er Folketingets Ombudsmand i sin kritik af den instruks, der på foranledning af udlændingeminister Inger Støjberg (V) blev udsendt i februar 2016 om, at ingen mindreårige asylansøgere under 18 år fremover må bo sammen med en ægtefælle eller samlever. Desuden skulle asylpar, hvor den ene part var mindreårig, skilles ad og flyttes til hver sit asylcenter – også i de tilfælde, hvor de har børn.

Et af de asylpar, der efterfølgende blev adskilt og tvunget til at leve på hver sit asylcenter, var Rimaz Alkayal og Alnour Alwan, som dengang var henholdsvis 17 og 26 år. De levede i en periode under jorden af frygt for at blive adskilt, men vendte tilbage til deres asylcenter, hvorefter de blev placeret i hver sit asylcenter. Parrets advokat klagede få dage senere til Folketingets Ombudsmand over udlændingemyndighedernes afgørelse. Advokaten anførte, at adskillelsen af parret var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om familiens enhed.

Folketingets Ombudsmand indledte den 11. maj 2016 af egen drift en undersøgelse af Udlændingeministeriets instruks om adskillelse af asylpar, hvor den ene er mindreårig. Det skete få dage efter, at ministeriet havde oplyst, at det ville genoptage behandlingen af den sag, der var indklaget for Ombudsmanden, og andre sager af lignende karakter.

Ministeriets fremgangsmåde kritiseres for at være ”særdeles kritisabel”

Efter at Udlændingeministeriet af flere omgange har besvaret spørgsmål fra Folketingets Ombudsmand, har Ombudsmanden udarbejdet et udkast til redegørelse, som han den 1. februar sendte til høring i Udlændingeministeriet.

I udkastet skriver Ombudsmanden blandt andet:

”Jeg finder herefter, at instruksen af 10. februar 2016 efter sit indhold var ulovlig, og at den samtidig medførte en betydelig risiko for, at der blev truffet forkerte afgørelser i de konkrete sager om adskilt indkvartering.

Jeg tilføjer, at instruksen yderligere har været egnet til at give både asylansøgere og offentligheden et fejlagtigt indtryk af den fremtidige håndtering af problemstillingen – herunder et indtryk, der ikke stemte med ministeriets egne intentioner.

Ministeriets fremgangsmåde i sagen forekommer mig samlet set meget vanskelig at forstå. Og den har efter min opfattelse – udover at indebære udstedelse af en instruks med ulovligt indhold – været meget risikabel i forhold til ministeriets grundlæggende pligt til sikring af lovlig administration på området. Sammenfattende finder jeg ministeriets fremgangsmåde særdeles kritisabel,” hedder det i udkastet, hvor Ombudsmanden også bemærker, at Udlændingestyrelsen i forbindelse med genoptagelsen af konkrete sager i en række tilfælde traf afgørelse om, at de pågældende par alligevel ikke skulle adskilles.

Ombudsmandens skarpe kritik står uændret i den endelige afgørelse, der blev offentliggjort den 23. marts 2017.

Beslutningsforslag fra DF blokerer for den endelige redegørelse

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i et brev den 3. februar 2017 taget Ombudsmandens udkast til efterretning. Samtidig gjorde ministeriet dagen forinden opmærksom på, at der var fremsat et beslutningsforslag i Folketinget om, at ingen mindreårige asylansøgere indkvarteres med en eventuel ægtefælle eller samlever.

Ombudsmanden har ikke kompetence til at gribe ind over for beslutninger i Folketinget, og han skriver derfor i et brev til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, at han i lyset heraf finder ”det rigtigst at lade min endelige redegørelse afvente, om Folketinget under behandlingen af det nævnte beslutningsforslag tager egentlig stilling til spørgsmål, som er omfattet af min undersøgelse”.

”Det fremgår bl.a. af bemærkningerne til forslaget, at forslagsstillerne er uenige i, at det i visse situationer kan være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 og FN’s Børnekonvention at adskille barnebrude fra deres ægtefæller eller samlevere,” oplyser Folketingets Ombudsmand.

Beslutningsforslaget, der var fremsat af Dansk Folkeparti, blev afvist af de øvrige partier i Folketinget. Ved afstemningen den 14. marts 2017 stemte kun DF for, mens alle andre partier stemte imod.

Inger Støjberg tager kritik til efterretning

Udlændingeminister Inger Støjberg udtaler i en pressemeddelelse den 6. februar 2017, at hun tager Ombudsmandens kritik til efterretning – og tilføjer:

”Min holdning til denne sag er velkendt. Jeg mener, at det er fuldstændig uacceptabelt, at piger bliver indkvarteret med væsentligt ældre mænd, og det er ingen hemmelighed, at jeg har ønsket en så restriktiv linje som overhovedet muligt indenfor lovens rammer. Derfor greb vi også hurtigt ind, da det blev klart, at barnebrude rent faktisk havde været accepteret i det danske asylsystem. Det var og er helt afgørende for mig, at vi allerede i det øjeblik asylansøgere sætter deres ben på dansk grund markerer, hvordan det danske samfund fungerer – med demokratiske frihedsrettigheder, hvor man selv vælger sin ægtefælle,” siger Inger Støjberg.

Endelig redegørelse fra Ombudsmanden i marts 2017

Efter at et flertal i Folketinget den 14. marts 2017 havde nedstemt beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti om, at ingen mindreårige asylansøgere må indkvarteres med en eventuel ægtefælle eller samlever, kunne Folketingets Ombudsmand afslutte sin redegørelse i sagen. Han offentliggjorde sin endelige udtalelse den 23. marts 2017. Her fastholder han den skarpe kritik, der er omtalt ovenfor i det udkast, der blev offentliggjort den 6. februar 2017.

Unge under 18 år kan ikke længere få dispensation til at gifte sig

Et flertal i Folketinget vedtog den 19. januar 2017 et lovforslag, der afskaffer den hidtidige mulighed for, at unge mellem 15 og 18 år kan søge dispensation til at indgå ægteskab. Forslaget, der trådte i kraft den 1. februar 2017, blev vedtaget af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF stemte imod.

Den nye lov indeholder også en bestemmelse om, at ægteskaber, der er indgået af mindreårige i udlandet, ikke anerkendes i Danmark, medmindre der foreligger tvingende grunde herfor, og at parterne ellers vil blive stillet i en urimelig situation.

Artiklen er senest opdateret 01-06-2018

Læs mere

Comments


bottom of page