top of page

Hver tredje tyrker i Danmark lever i relativ fattigdom

Mere end hver tredje tyrkiske indvandrer i Danmark lever i relativ fattigdom, og det samme gør sig gældende i Tyskland. Det fremgår af en undersøgelsefra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Der var mange tyrkere blandt de udenlandske gæstearbejdere, der kom til Danmark tilbage i 1960’erne. Pr. 1. oktober 2018 boede der 63.721 tyrkiske indvandrere og efterkommere i Danmark. Og tyrkere udgør den største indvandrergruppe i både Danmark og Tyskland.

Den relative fattigdom er stigende i Danmark

Rockwool Fondens Forskningsenhed har undersøgt, hvor stor andelen af relativt fattige er blandt 18-64-årige i fem befolkningsgrupper: Tyrkere i henholdsvis Danmark, Tyskland og Tyrkiet samt etniske danskere og tyskere. Undersøgelsen strækker sig over næsten 25 år. Den begynder i 1980 og går frem til 2013.

I begyndelsen af perioden (1980-1986) lå den relative fattigdom på mellem 5 og 10 % blandt dansk-tyrkere. Herefter steg den markant til over 30 % i 1993. Året efter faldt andelen til 25 %, men den begyndte at stige igen i 1995, og siden årtusindskiftet har kurven svinget omkring 30-35 %. I 2013 steg andelen for første gang til lidt over 35 %.

For etniske danskere har den relative fattigdom i det meste af perioden omfattet omkring 7-8 % gruppen. Andelen lå på godt 10 % i 1980, hvorefter den faldt jævnt til midten af 1990’erne. Herefter har den igen været stigende, og i 2013 nåede andelen igen op på ca. 10 % blandt etniske danskere.

Forskerne har også undersøgt den relative fattigdom blandt tyrkere i Tyrkiet i de seneste knap 10 år. Undersøgelsen viser, at andelen af tyrkere, der lever i relativ fattigdom, er lavere i Tyrkiet end i Danmark. Ligeledes har andelen i Tyrkiet været faldende – fra en andel på over 25 % i 2006 til en andel på omkring 22 % i 2013.

Undersøgelsen viser, at den relative fattigdom især findes blandt børnefamilier, hvor den (eller de) voksne har svag tilknytning til arbejdsmarkedet, og blandt indvandrere i pensionsalderen.

Fakta: Hvornår er man relativ fattig?

I undersøgelsen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed måles relativ fattigdom i henhold til OECD’s metode med udgangspunkt i husholdningens disponible indkomst. Da analyserne foretages på individniveau, divideres husholdningens disponible indkomst med en ækvivalensskala, som tager hensyn til stordriftsfordele ved at leve flere sammen. Første person tillægges værdien 1, øvrige personer over 14 år tillægges værdien 0,7, mens børn 0-14 år tillægges værdien 0,5. • På baggrund af fordelingen af ækvivalerede indkomster defineres fattigdomsgrænsen som 60 % af medianen (den midterste observation). Brugen af 60 % af medianen er standard i internationale studier, mens en 50 %-grænse ofte benyttes i danske analyser. Pga. dette studies internationale karakter er der her valgt at bruge 60 %-grænsen. • Fattigdomsgrænsen er i 2013 henholdsvis 1.714 Euro i Tyrkiet, 17.737 Euro i Danmark og 11.806 Euro i Tyskland. Kilde: Rockwool Fonden Forskningsenhed.

Læs mere

Comentários


bottom of page