top of page

Kritik fra flere sider af børns langvarige ophold i Udrejsecenter Sjælsmark

Flere gange inden for det seneste års tid har medier, humanitære organisationer, religiøse ledere og andre borgere kritiseret forholdene for afviste asylansøgere i Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland. Der har særligt været fokus på, at sårbare børn opholder sig lang tid i centret.

93 børn og unge under 18 år

I begyndelsen af september 2018 boede der 93 børn og unge under 18 år i Sjælsmark. Det fremgår af en opgørelse fra Udlændingestyrelsen den 9. september 2018. Til sammenligning boede der 70 børn og unge under 18 år i udrejsecentret den 16. december 2017, fremgår det af svar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Enhedslistens Nikolaj Villumsen.

24 af de 93 børn er født i Danmark.

Hovedparten af børnene (65) har opholdt sig i Danmark mellem et og tre år, fremgår det af et andet svar fra ministeren. Ni har opholdt sig mindre end et år her i landet, mens 19 har boet mere end tre år i Danmark.

Opholdstiden for de 19 fordeler sig sådan: 7 har boet her i 3-5 år. 3 har boet her i 5-7 år. 5 har boet her i 7-9 år. 3 har boet her i 9-11 år. 1 har boet her i 13-15 år.

Over halvdelen af børnene og de unge – 58 af 93 – har boet mere end et halvt år i Sjælsmark, og for 28 af dem har opholdstiden i udrejsecentret varet 12-13 måneder. Tallene er opgjort pr. 9. september 2018.

De fleste børn kan ikke tvangsudsendes

70 af de 93 børn og unge er statsborgere i lande, som pt. ikke modtager egne borgere, hvis de udsendes tvangsmæssigt. Det fremgår af et tredje svar fra udlændinge- og integrationsministeren til Nikolaj Villumsen (EL).

Rigspolitiet oplyser, at de pågældende befinder sig i en fastlåst situation. ”Ved fastlåst forstås, at der som udgangspunkt ikke er mulighed for at tvangsudsende udlændinge til det pågældende land, fordi hjemlandet ikke ønsker at samarbejde. Der vil dog være tilfælde, hvor udlændingen er i besiddelse af f.eks. pas eller andre identifikations dokumenter, og hvor en tvangsmæssig udsendelse alligevel vil være mulig,” hedder det videre i svaret fra ministeren.

De 70 børn og unge, der er i en fastlåst situation, kommer fra Iran (41 børn), Irak (20 børn), Kuwait (8 børn) og Indien (1 barn).

Mistrivsel blandt asylbørn

Dansk Flygtningehjælp udsendte i april 2018 en rapport om børns trivsel og udvikling i asylcentre. Den bygger på interviews med en række ansatte i kommunerne, i Udlændingestyrelsen og på asylcentre, som er i direkte berøring med børn i asylsystemet. Undersøgelsen har særligt fokus på krydsfeltet mellem udlændingeloven og serviceloven.

”Børn og unge på de danske asylcentre er særligt udsatte. Mange har oplevet flugt fra deres hjemland, de har mistet en tryg og genkendelig hverdag og deres venner. De befinder sig derfor i en situation, hvor deres fremtid er usikker. Alligevel bliver mistrivsel hos asylsøgende børn accepteret,” skriver Dansk Flygtningehjælp om undersøgelsen – og tilføjer:

”Rapporten viser, at man accepterer forhold for asylsøgende børn, som man aldrig ville acceptere for andre børn i Danmark. Det sker selvom serviceloven skal garantere, at asylsøgende børn og unge kan opnå samme muligheder som jævnaldrende børn i Danmark såvel som sikre et trygt omsorgsmiljø. Men i adskillige interviews forklarer de ansatte, at de føler sig magtesløse.

Selvom servicelovens formål er at sikre børn og unges trivsel og udvikling, oplever de professionelle, at årsagen til asylsøgende børns mistrivsel typisk skyldes forhold, der hører under udlændingeloven, såsom et langt ophold i asylsystemet, afslag på asyl, og politisk bestemte indkvarteringsvilkår, herunder mange flytninger mellem centre.”

I en kommentar hertil siger Eva Singer, der er asylchef i Dansk Flygtningehjælp:

“Undersøgelsen viser, at mange af de vilkår, der vurderes at belaste børnene og familierne allermest – og nogle gange fører til sammenbrud hos familier, der egentlig var velfungerende ved ankomsten – er politisk bestemte. De kan altså også forandres politisk. Men ikke af de lærere, pædagoger, socialrådgivere m.fl., der ifølge serviceloven har til ansvar at hjælpe børnene. Det er politikerne, som må på banen.”

Udbredt mistrivsel blandt børn i udrejsecentre

Undersøgelsen omfatter forskellige former for asylcentre, herunder et kapitel om børn og unge i udrejsecentre.

”Rapporten konkluderer, at særligt på udrejsecentrene er mistrivsel blandt asylsøgende børn udbredt. For de familier, der har fået afslag på asyl og venter på udsendelse, er deres forhold og vilkår baseret på, at de udsendes snart, men ifølge Rigspolitiet befinder omkring halvdelen af afviste asylansøgere sig i en såkaldt ”fastlåst” situation og ender med at befinde sig på centre i måneds- eller årevis. Det er børnene, som betaler prisen – især børn i udsatte eller dårligt fungerende familier,” skriver Dansk Flygtningehjælp.

Asylchef Eva Singer tilføjer:

”Børnene kan jo ikke bruge det til noget, at de i princippet skal rejse. Faktum er, at der er høj sandsynlighed for, at situationen ikke blot er midlertidig, og derfor bør hjælpen til barnet tage afsæt i den enkeltes situation. På ingen andre lovområder i Danmark straffes børn for forældrenes beslutninger.”

Børns Vilkår har indledt underskriftsindsamling

Organisationen Børns Vilkår indledte i juni 2018 en underskriftsindsamling, hvor organisationen appellerer til, at ”intet barn skal tilbringe sin barndom på et udrejsecenter”.

”Børnene, der bor på udrejsecentre i Danmark, er fanget i ingenmandsland. De lever en angstfuld barndom i en hverdag præget af usikkerhed om fremtiden. Vi ved, at det er skadeligt for børn at vokse op under de forhold,” skriver Børns Vilkår – og fortsætter:

”Der er for mange børn i fastlåste udsendelsessituationer på Sjælsmark. Hvis der ikke er en konkret plan for udsendelse og en realistisk udsigt til, at planen kan gennemføres, skal børnene og deres familier ikke flyttes til et udrejsecenter. Vi ved, at det er skadeligt for børn at opholde sig der i længere tid uden udsigt til afklaring.”

Den 7. december 2018 havde 28.760 mennesker skrevet under på Børns Vilkårs appel om at stoppe svigt af børn.

Biskop, domprovst og indvandrerpræst i fælles opråb for børnene i Sjælsmark

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, domprovst Anders Gadegaard og sogne-og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen opfordrede i en kronik på Altinget.dk den 29. november 2018 til politisk handling – under overskriften ”Præster: Statens uforsvarlige asylpolitik giver børn varige mén”. De skrev blandt andet:

”Alt imens staten og de afviste asylansøgere fører deres udmattelseskrig, er der små menneskeliv, som begynder at udfolde sig bag lejrenes hegn, og som stort set aldrig oplever andet end dette afsondrede liv – til mulig livsvarig skade på sjælen.

Vi kan ikke stiltiende være vidner til, hvordan børn af afviste asylsøgere mistrives. Det er ikke hensigtsmæssigt, at statens linje i asyl- og udlændingepolitik har så negative konsekvenser. Hele fremtiden for disse børn er på spil – der er brug for handling.”

I kronikken henviser de til, hvordan børnefamilier i Sjælsmark er ved at gå i opløsning på grund af lange ophold i asylsystemet, blandt andet fordi forældrene mister deres forældreevne.

”At der er mening med livet, er en fornemmelse, som effektivt er taget fra de mennesker, der opholder sig på Udrejsecenter Sjælsmark. Resultatet af at henvise familier til at leve deres familieliv i et udrejsecenter indebærer i realiteten, at man fratager dem de life skills, som er afgørende for deres forældeevne og deres evne til at bidrage til det samfund, de formodentlig skal sendes tilbage til,” skriver de tre kronikører – og spørger med henvisning til et af flere konkrete eksempler: ”Hvad stiller man op som mor til en tolvårig pige, som er født og opvokset i danske asylcentre, og som synker hen i depression og forsøger at begå selvmord?”

”At behandle mennesker som mennesker”

Tidligere overrabbiner Bent Melchior og brobygger, tidl. folketingsmedlem Özlem Cekic har for nylig besøgt Sjælsmark. Det beskrev de i en kronik i Berlingske den 5. december 2018 under overskriften ”Hvorfor kan vi ikke behandle mennesker som mennesker?”. De skrev blandt andet:

”Så længe disse mennesker opholder sig inden for vore grænser, skal de have et minimum af menneskelige vilkår. Det har de efter vores mening ikke i Sjælsmark Udrejsecenter.

Det var vores hensigt at gøre opholdet i centret lidt mere tåleligt for beboerne. Det er der heldigvis allerede andre, der for længst har taget fat på. En gruppe billedkunstnere har besøgt stedet to gange hver måned i det seneste halve år og arbejdet med nogle af de unge. Nødhjælpsorkestret besøger børnene regelmæssigt med stor succes. Bedsteforældrene for Asyl og Sjælsmarks Venner har organiseret begivenheder, der fortæller beboerne, at der er danskere, som bekymrer sig om dem.

Det har ikke ændret på det forhold, at beboerne langsomt, men sikkert, bliver psykiske vrag, der i stadigt højere grad må henvises til behandling. Forældrenes desperation kan ikke undgå at smitte af på børnene. Forældrene er psykisk hårdt presset, og Røde Kors udarbejder med jævne mellemrum rapporter til kommunen, hvoraf det fremgår, hvordan situationen forværres.”

Bent Melchior og Özlem Cekic slutter kronikken med en opfordring: ”Vi har ikke opgivet aktiviteter i Sjælsmark Udrejsecenter, men vi vil langt foretrække at flytte beboerne til et af de tomme asylcentre, der er meget mere menneskeværdige. Vi vil anbefale, at familierne får lov til at lave deres egen mad, og at børnene kommer på danske skoler. Flere af dem er savnet af deres gamle kammerater. Intet af det vil koste staten en krone mere. Det vil til gengæld i omgivelsernes forsvare den status, som Danmark gjorde sig værdig til for 75 år siden. At behandle mennesker som mennesker.”

Bent Melchior medvirker mandag den 10. december 2018 kl. 17 ved en lysgudstjeneste i Københavns Domkirke for verdens flygtninge. Gudstjenestens tema er: Børn på flugt.

Folketingets Ombudsmand forventer at afslutte undersøgelse i december

Folketingets Ombudsmand indledte i efteråret 2017 en undersøgelse af forholdene i Udrejsecenter Sjælsmark. Den 10. og 23. oktober 2017 var et tilsynshold fra Ombudsmanden på uanmeldt tilsynsbesøg i udrejsecentret. Ombudsmanden har ved besøget haft fokus på forholdene for de børn, der er indkvarteret i centret sammen med deres forældre.

Ombudsmanden oplyste den 6. december 2018, at han forventer at afslutte sagen inden jul.

Høring om børns vilkår i udrejsecentre

Mandag den 10. december holdes der i Københavns Domkirke en høring om børns vilkår i udsendelsescentrene. Her bliver der korte indslag med et par børn fra udsendelsescentre, og forholdene i centrene belyses med oplæg af Anne la Cour Vågen, der er chef for Asylafdelingen i Dansk Røde Kors, og asylchef Eva Singer, Dansk Flygtningehjælp. Det sker som optakt til en paneldebat med politikere. Foreløbig er der tilsagn fra kirke- og kulturminister Mette Bock, Liberal Alliance, og SF’s udlændinge- og integrationsordfører, Holger K. Nielsen.

Høringen begynder kl. 15.00 og slutter kl. 16.30 – og kl. 17 holdes en lysgudstjeneste for verdens flygtninge.

Læs mere

Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre (rapport), Dansk Flygtningehjælp, 10-04-2018

Kriminalforsorgens svar til Folketingets Ombudsmand, Kriminalforsorgen, 15-03-2018

Skriv under for børnene på Sjælsmark (underskriftsindsamling), Børns Vilkår

Comments


bottom of page