top of page

Lad os få en politisk handleplan mod racisme

Af Anne Nielsen, næstformand i SOS Racisme

Krystalnatinitiativet er et samarbejde i København mellem antiracistiske og antifascistiske organisationer, fagforeninger og den jødiske forening ”New Outlook”. Vi har i mere end 25 år samarbejdet om møder og demonstrationer d. 9. november for at mindes Krystalnatten 1938. Krystalnatten var organiseret vold og hetz mod jøder og en optakt til holocaust. Desuden er der taler imod racisme, fascisme og diskrimination, og for tolerance og solidaritet med flygtninge. Målet er ”Aldrig mere en Krystalnat”.

Ved Krystalnatinitiativets demonstration på Kultorvet holdt Stram Kurs, SK, under politiopbud moddemonstration i modsat hjørne. Her talte den racismedømte Rasmus Paludan nedladende om muslimer. SK spillede høj musik for at forstyrre Krystalnatdemonstrationen; ifølge SK’s Facebookside var der tale om en moddemonstration mod Krystalnatinitiativet. Siden hævdede SK, at deres demonstration skulle støtte det jødiske samfund. Særligt forstyrrede SK’s musik digtoplæsningen og den jødiske kvinde, der som barn oplevede Krystalnatten og tiden efter. Uanset at Paludan kaldte det en støtte, opfattede de tilstedeværende jøder det som chikane og manglende respekt for ofrene for holocaust.

Paludan holder masser af demonstrationer især i områder med mange etniske minoriteter. De bliver muliggjort af politibeskyttelse for mange millioner kroner. Selv om han jævnligt overtræder racismeparagraffen ved at forhåne muslimer, afbryder politiet ikke demonstrationen. Stram Kurs’ mål er ”at smide 700.000 fjender ud af landet”. Det er etnisk udrensning og det, han har indledt sine propaganda-videoer med for at få vælgererklæringer nok. Paludan omtaler muslimerne som voldelige, og forsøger at provokere etniske minoriteter ved at forhåne dem, islam og profeten Muhamed. Hvis der ikke er ballade nok, går Paludan gerne uden for afspærringen og tæt hen til personer, som han håner. Flere unge er blevet arresteret for at løbe ind og tage Koranen fra ham for at hindre ham i at brænde den af.

Etnisk udrensning er en særlig farlig form for vold og er mange gange et af de foregående led før et folkedrab. Det kan heller ikke ses som andet end en opfordring til folkedrab på muslimer, når RP i en Youtube film siger: ”Det her er en kamp, og fjenden er islam og muslimer”. ”Vi kan starte med at sørge for, at fjenden ikke er i vores eget land, Danmark, og så kan vi eventuelt hjælpe andre lande med også at få dem ud fra deres lande. Det bedste ville selvfølgelig være, at der ikke var en eneste muslim tilbage på vor kære jord, og jeg håber, at det vil ske en dag, og så vil vi have nået vores endelige mål med sikkerhed.”

Folketingets formand gav SK dispensation fra de almindelige regler, så de kunne bruge Landstingssalen på Christiansborg til ”Rigskongres” 23. november. Udlånet er endnu en statslig støtte til Stram Kurs propaganda for racisme, islamofobi og kamp for etnisk udrensning af muslimer. Ligesom partistøtten på 2 millioner kroner om året i denne folketingssamling, strider det mod Racediskriminations¬konventionens § 2 og 4, når staten støtter udbredelsen af racisme! Heldigvis synes meningsmålingerne for Stram Kurs at være halveret. Men i en nylig meningsmåling i Danmark svarede 17 procent at de var helt enige og 11 procent delvist enige i, at muslimer bør sendes ud af landet!

Ved menneskerettighedsbedømmelsen af Danmark i FN i 2016, handlede 52 anbefalinger fra 42 forskellige lande om, at Danmark burde styrke indsatsen for tolerance og for at bekæmpe racisme og religiøs og etnisk diskrimination gennem lovgivning, strukturer og handleplaner og kampagner. Nyligt efterlyste den israelske udenrigsminister en antiracistisk handleplan, efter han havde set de skændede grave i Randers.

Vi vil hverken have gravskændinger, jødestjerner eller etnisk udrensning i Danmark! Og heller ingen forhånelser af folk med anden hudfarve, religion eller afstamning end flertallets. Så drop støtten til Stram Kurs nu! Det er på høje tid at få en handleplan mod racisme i gang!

Fakta:

Racismeparagraffen, Straffelovens § 266 B:

Stk. 1: Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk.2: Ved straffens udmåling skal det betragtes som skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Efter FNs racediskriminationkonvention (1965) forpligter de deltagende stater, herunder Danmark, sig til:

Artikel 2, stk. 1, b) … ikke at tage initiativ til, forsvare eller støtte racediskrimination fra nogen enkeltpersons eller organisations side;

Artikel 4: a) [at] kriminalisere al udbredelse af ideer, der hviler på racemæssig overlegenhed eller racehad, tilskyndelse til diskrimination og alle voldshandlinger eller tilskyndelse til sådanne handlinger imod enhver race eller persongruppe af anden hudfarve eller etnisk oprindelse samt ydelse af enhver bistand til raceforfølgelser, herunder deres finansiering; b) erklære ulovlige og forbyde organisationer samt organiseret og al anden propagandavirksomhed, som fremmer og tilskynder til racediskrimination, samt kriminalisere deltagelse i sådanne organisationer eller sådan virksomhed.

Commentaires


bottom of page