top of page

Lov- og beslutningsforslag i 2017-2018 af betydning for religionsfriheden i Danmark

Den 31. maj 2018 vedtog et flertal i Folketinget at indføre et tildækningsforbud, som fra den 1. august gør det strafbart på offentlige steder at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet. Det er en indskrænkning af religionsfriheden. Men i folketingsåret 2017-2018 er der behandlet flere forslag, som ville have begrænset religionsfriheden, hvis de var blevet vedtaget. Det gælder beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om at forbyde bederum på skoler og uddannelsesinstitutioner, forbud mod at bære hovedbeklædning på kørekortfotografi af religiøse grunde og et forslag om at forbyde skoleelever og lærere at bruge af markante religiøse symboler, herunder religiøs hovedbeklædning, i folkeskolen.

Tildækningsforbud og en samlet lov for trossamfund uden for folkekirken

Der er i folketingsåret 2017-2018, som begyndte tirsdag den 3. oktober 2017 og slutter mandag den 1. oktober 2018, fremsat to lovforslag og fire beslutningsforslag, som har betydning for religionsfriheden i Danmark.

Ud over loven om et tildækningsforbud vedtog Folketinget også at indføre en samlet lov for trossamfund uden for folkekirken. Loven trådte i kraft den 1. januar 2018, og den samler alle de bestemmelser, som gælder for anerkendte trossamfund uden for folkekirken. Desuden er der indført tilsyn med de anerkendte trossamfunds organisation og økonomi. Betingelserne for at blive anerkendt som trossamfund er formuleret sådan, at der fx ikke stilles krav om medlemsdemokrati.

To lovforslag og fire beslutningsforslag

Nedenfor gennemgås de lov- og beslutningsforslag fra folketingsåret 2017-2018, der har betydning for religionsfriheden i Danmark.

Et lovforslagindebærer, hvis det vedtages, at den gældende lovgivning bliver ændret i henhold til lovforslagets indhold. Et beslutningsforslag er ikke det samme som et lovforslag. Et beslutningsforslag indeholder, hvis det vedtages, en beslutning. Det kan fx være et pålæg om, at regeringen skal at fremsætte et lovforslag med et bestemt formål inden for en bestemt tidsfrist.

Lovforslaget blev fremsat af kirkeminister Mette Bock (LA) den 4. oktober 2017.

Resumé af lovforslaget: Formålet med lovforslaget er at samle og tydeliggøre, hvilke rettigheder og pligter der gælder for de mange andre trossamfund end folkekirken. Med lovforslaget vil trossamfund, der allerede er anerkendte eller godkendte efter nugældende regler, fortsat være anerkendte efter lovforslagets anerkendelsesbetingelser. Med lovforslaget indføres bl.a. to lempelser i forhold til gældende godkendelsespraksis. Der er tale om, at kravet om medlemsdemokrati udgår, og at det gældende medlemskrav på 150 myndige medlemmer ændres til 50 myndige medlemmer. Herudover foreslås det at flytte ægteskabslovens bestemmelser om vielsesmyndighed til personer i andre trossamfund til lov om trossamfund uden for folkekirken. Som noget nyt foreslås det at indføre et lovfæstet tilsyn med de anerkendte trossamfunds organisation og økonomi. Kirkeministeriet bliver med lovforslaget forpligtet til at oprette og drive et elektronisk trossamfundsregister og sikre, at de anerkendte trossamfund sender de ønskede oplysninger til ministeriet.

Lovforslaget blev vedtaget den 7. december 2017. Ved afstemningen stemte 90 for forslaget. Det var alle partier undtagen Enhedslisten, som hverken stemte for eller imod.

Lovforslaget blev fremsat af justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) den 11. april 2018.

Resumé af lovforslaget: Lovforslaget indebærer et forbud mod på offentligt sted at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet (tildækningsforbud). Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde. Undtaget fra forbuddet er tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål.

Lovforslaget blev vedtaget den 31. maj 2018. Ved afstemningen stemte 75 for (S, DF, V, Merete Riisager (LA), Henrik Dahl (LA), KF), mens 30 stemte imod (Mette Gjerskov (S), EL, LA, ALT, RV, SF).

Beslutningsforslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 4. oktober 2017.

Resumé af beslutningsforslaget: Med forslaget pålægges regeringen at fremsætte et lovforslag om indførelse af forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum. Forslagsstillerne finder det afgørende for menneskers interaktion og den sociale samhørighed i Danmark, at man ikke skjuler sit ansigt eller sin identitet for sine medborgere. Forslaget er en delvis genfremsættelse af B 8 fra folketingsåret 2016-2017.

Beslutningsforslaget har ikke været behandlet i folketingssalen, da regeringen efterfølgende besluttede at fremsætte et lovforslag om et tildækningsforbud (L 219).

Beslutningsforslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 14. november 2017.

Resumé af beslutningsforslaget: Beslutningsforslaget pålægger regeringen at ændre bekendtgørelsen om kørekort, så det klart fremgår, at borgere ikke må bære hovedbeklædning på deres kørekortfotografi af religiøse grunde.

Beslutningsforslaget var til førstebehandling i folketingssalen den 20. februar 2018. Her blev forslaget afvist af Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti, mens Socialdemokratiet meddelte, at partiet hverken vil stemme for eller imod forslaget.

Beslutningsforslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 11. januar 2018.

Resumé af beslutningsforslaget: Forslaget er en delvis genfremsættelse af beslutningsforslag B 54 fra folketingsåret 2016-2017. Formålet med beslutningsforslaget er, at Folketinget skal sikre, at alle offentlige uddannelsesinstitutioner – fra folkeskolen til de videregående uddannelser – forbydes at give plads til at indrette rum eller områder, som er tiltænkt udøvelse af religion, uanset hvad man kalder et sådant rum (refleksionsrum, stillerum, bederum el.lign.).

Beslutningsforslaget var til førstebehandling i folketingssalen den 22. februar 2018. Her blev forslaget afvist af Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti, mens Socialdemokratiet meddelte, at partiet ikke har taget stilling endnu.

Beslutningsforslaget blev ved afstemningen den 17. april 2018 forkastet med 55 stemmer (V, EL, LA, ALT, RV og KF) mod 23 (DF), mens 28 (S) hverken stemte for eller imod.

Beslutningsforslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 11. januar 2018.

Resumé af beslutningsforslaget: Beslutningsforslaget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag, der forbyder brug af markante religiøse symboler, herunder religiøs hovedbeklædning i folkeskolen. Forbuddet skal gælde både elever og personale, der varetager undervisning. Forslaget giver fortsat mulighed for at bære små, diskrete religiøse symboler. Forslagsstillerne finder, at religion er et privat anliggende, som bør varetages i fritiden, og at markante religiøse symboler er til hinder for, at lærere fremstår neutrale og objektive.

Beslutningsforslaget blev ved afstemningen den 31. maj 2018 forkastet med 82 stemmer mod 22. Dansk Folkeparti stemte for, mens de øvrige partier stemte imod.

Artiklen er senest opdateret 06-11-2018.

Comments


bottom of page