top of page

Ombudsmanden: Asylbørnene i Sjælsmark lever under svære forhold

Børnene i Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland må – generelt set – siges ”at leve under svære forhold”, konkluderer Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen i sin redegørelse om børns forhold i Sjælsmark. Han tilføjer, at “vanskelighederne for børnene ikke i første række kan tilskrives de nærmere faciliteter mv. i centeret, men i højere grad selve det forhold, at der efter udlændingeloven er pligt for de pågældende til at bo der frem for i det almindelige samfund”.

“Dette bygger jeg bl.a. på de foreliggende udtalelser fra Røde Kors. Jeg bygger det også på det almindeligt indlysende i, at børn – uanset at de generelt er i en vanskelig livssituation som f.eks. børn af afviste asylansøgere – gennemgående vil trives og udvikle sig langt bedre i en almindelig hverdag i det omkringliggende samfund end i en hverdag præget af institutionsforhold. Det anførte vil selvsagt i almindelighed gøre sig gældende med større styrke, jo længere opholdet i udrejsecenteret varer,” hedder det videre i redegørelsens hovedkonklusioner.

Ombudsmanden skriver også, at det er vanskeligt at give udtryk for en sikker generel vurdering af trivslen for børn i Sjælsmark, herunder af betydningen af faciliteter mv. i udrejsecenteret.

Redegørelsen afslutter en godt 14 måneder lang undersøgelse, der blev indledt med to uanmeldte tilsynsbesøg i udrejsecentret den 10. og 23. oktober 2017.

Ombudsmanden oplyser, at han efter besøgene i udrejsecenteret også har fulgt op på nogle spørgsmål vedrørende konkrete børn, og at disse spørgsmål er ikke nærmere omtalt i redegørelsen.

Der kan med tiden opstå tilfælde, som vil være i strid med konventionerne

Selv om børnene i Sjælsmark lever under svære forhold, vurderer Ombudsmanden, at forholdene generelt set ikke kan antages at være i strid med hverken FN’s Børnekonvention, FN’s Torturkonvention eller art. 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Han udelukker dog ikke, at der med tiden kan forekomme konventionsbrud i konkrete tilfælde.

”Som anført er der tale om en generel vurdering på det foreliggende grundlag, og det er i den forbindelse ikke muligt at fastslå, at der ikke med tiden i forhold til konkrete børn – formentlig særligt børn med meget langvarige ophold i centeret – kan blive tale om vilkår i strid med de nævnte konventioner. Det kan jeg således ikke vurdere nærmere på det foreliggende grundlag,” hedder det i redegørelsen.

Børnene befinder sig i en vanskelig situation

Ombudsmanden gør videre opmærksom på, at der gør sig vanskelige og modsatrettede hensyn gældende, når man skal vurdere, hvilke rammer der bør opstilles for børn som dem, der opholder sig i Sjælsmark.

”For de voksne beboeres vedkommende er der således – i hvert fald i vid udstrækning – tale om mennesker, som har fået endeligt afslag på asyl, og som derfor ikke har ret til at opholde sig i Danmark. Grunden til, at de – og dermed deres børn – ikke udrejser, er alene, at de ikke vil medvirke til udsendelsen,” skriver Ombudsmanden.

”For så vidt angår børnene i Udrejsecenter Sjælsmark … kan forholdet derimod siges at være et andet. Disse børn vil således i almindelighed ikke selv kunne træffe beslutning om, hvorvidt de skal rejse hjem. De kan heller ikke i øvrigt siges at have nogen form for eget ansvar for den situation, som de befinder sig i. Hertil kommer, at danske myndigheder har et selvstændigt ansvar over for disse børn, og at børnene nyder selvstændig beskyttelse bl.a. i henhold til FN’s Børnekonvention,” påpeger Ombudsmanden.

51 underretninger på 11 måneder

Redegørelsen viser, at der den 9. september 2018 boede 93 børn og unge under 18 år i Sjælsmark. Af dem havde 58 børn på det tidspunkt boet i centeret i mere end 6 måneder, og 70 børn kom fra såkaldt fastlåste lande, som det ikke er muligt at tvangsudsende til.

Det fremgår også, at der fra 1. januar 2018 til den 3. december 2018 er der sendt 51 underretninger fra udrejsecenteret til Hørsholm Kommune om omsorgstruede børn.

Ombudsmanden konkluderer, at børnene i Sjælsmark – generelt set – må siges at leve under svære forhold.

”Disse forhold er for mig at se egnede til væsentligt at vanskeliggøre deres opvækst og begrænse deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse. Det bygger jeg navnlig på besøgsholdets iagttagelser mv. under tilsynsbesøget og på de udtalelser om børnenes trivsel, som jeg har modtaget fra Røde Kors. … Jeg må således lægge til grund, at bl.a. uro, ensomhed og uoverskuelighed i betydeligt omfang karakteriserer børnenes hverdag. Dette understøttes også af de foreliggende oplysninger om antallet af underretninger,” skriver Ombudsmanden.

Det er muligt at forbedre børnenes trivsel

Ifølge redegørelsen er der flere muligheder for at forbedre børnenes trivsel.

Ombudsmanden skriver – navnlig på baggrund af besøgsholdets samtaler med voksne og børn i centeret – at en række forhold i udrejsecentret kan ændres med henblik på at skabe bedre trivsel for børnene.

Beboerne i Sjælsmark har under Ombudsmandens besøg kritiseret en flere forhold i udrejsecentret. I redegørelsen nævnes blandt andet:

  1. At der blandt beboerne var usikkerhed med hensyn til madudbuddet til børn, og at der derfor kunne være behov for skriftlig information herom.

  2. At en stor del af de familier og børn, som besøgsholdet talte med, ønskede forbedringer i bespisningsordningen. Det drejede sig navnlig om madens sammensætning (herunder til helt små børn), indholdet af skolebørnenes madpakker og børnenes mellemmåltider. Nogle ønskede længere åbningstid i cafeteriet om aftenen og henviste til, at børn har brug for at spise oftere og ikke altid er sultne på bestemte tidspunkter. Sundhedspersonalet mente af samme grund, at der var børn, der gik sultne i seng.

  3. At nogle beboere ønskede at få et køleskab til opbevaring af mælk til børnene eller til opbevaring af medicin. Andre ønskede en mikroovn, bl.a. til at opvarme mælk til spædbørn. Det er oplyst, at ca. halvdelen af familierne på udrejsecenteret i februar 2018 havde et køleskab.

  4. At flere af børnene (og deres forældre) fortalte besøgsholdet, at de var utilfredse med asylskolen, og at de kedede sig og ikke lærte noget. Nogle ville gerne gå i almindelig folkeskole, som de tidligere havde gjort.

  5. At nogle forældre og børn tilkendegav, at der ikke var tilstrækkelige aktiviteter for børnene. Nogle af børnene anførte, at der ikke var mulighed for aktiviteter, når klubben lukkede, og at de blot ”sad og kiggede ind i væggen”. Der manglede f.eks. bøger, spil og lign.

”Efter min vurdering – der bygger på almenmenneskelige og humanitære hensyn – vil det derfor være hensigtsmæssigt, at myndighederne ser nærmere på bl.a. disse forhold,” skriver Ombudsmanden.

Fakta om Ombudsmandens undersøgelse

Folketingets Ombudsmand indledte undersøgelsen af forholdene for børn i Udrejsecenter Sjælsmark med to uanmeldte tilsynsbesøg den 10. og 23. oktober 2017. Det første besøg fandt sted sammen med DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur.

Besøgsholdet havde drøftelser med Kriminalforsorgen, der driver udrejsecentret, Dansk Røde Kors og Udlændingestyrelsen. Desuden havde besøgsholdet lejlighed til at tale med 11 forældrepar, 5 enlige forældre, 19 børn og repræsentanter for personalet.

Efterfølgende har Ombudsmanden indhentet en udtalelse fra Udrejsecenter Sjælsmark om en række spørgsmål og løbende indhentet oplysninger fra Røde Kors, Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen.

Redegørelsen, der blev offentliggjort den 20. december 2018, handler om de generelle forhold for børn i Sjælsmark. Ombudsmanden har imidlertid efter sine besøg i udrejsecenteret også fulgt op på nogle spørgsmål vedrørende konkrete børn. Disse spørgsmål er ikke nærmere omtalt i redegørelsen.

Læs mere

Børn i Udrejsecenter Sjælsmark lever under svære forhold (pressemeddelelse), Folketingets Ombudsmand, 20-12-2018

Børns forhold i Udrejsecenter Sjælsmark (redegørelse), Folketingets Ombudsmand, 20-12-2018

Comments


bottom of page