top of page

Oppositionen ønsker uvildig undersøgelse af ansvaret for udarbejdelsen af Støjbergs ulovlig instruks

De fem oppositionspartier – Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF – vil have igangsat en uvildig undersøgelse af udlændinge- og integrationsministerens ulovlige instruks om at adskille mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere og af den efterfølgende administration af de konkrete sager om adskillelsen af de berørte asylpar. Det fremgår af et beslutningsforslag, der skal behandles i Folketinget torsdag den 26. april 2018. Forslaget er fremsat, fordi udlændingeordførerne fra de fem partier ikke er tilfredse med de svar, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) hidtil har givet i sagen. Folketingets Ombudsmand har erklæret instruksen ulovlig, fordi den er i strid med både dansk ret og internationale konventioner.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs ministerium udsendte den 10. februar 2016 en pressemeddelelse om, at hun havde bedt Udlændingestyrelsen om at ændre praksis i forhold til indkvartering af asylpar, hvor en af parterne er under 18 år.

”Efter de nye retningslinjer må ingen mindreårige under 18 år indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn.

Inger Støjberg har også bedt Udlændingestyrelsen om at skille parrene ad i aktuelle sager om mindreårige, der bor sammen med en ældre ægtefælle eller samlever,” hedder det bl.a. i pressemeddelelsen.

Asylpar klagede til Folketingets Ombudsmand

Udlændingeminister Inger Støjbergs instruks betød, at en række asylpar, hvor den ene partner var under 18 år, blev adskilt.

Et af de par, der blev ramt af instruksen, klagede til Folketingets Ombudsmand. I forlængelse af den konkrete sag, som senere blev genoptaget af Udlændingestyrelsen, undersøgte Ombudsmanden hele grundlaget for udarbejdelsen af instruksen, der lå bag de nye retningslinjer.

Skarp kritik fra Folketingets Ombudsmand

Ombudsmandens undersøgelse endte med en skarp kritik, fordi instruksen var i strid med både dansk ret og internationale konventioner.

”Et ministerium vil naturligvis ofte kunne ændre praksis på et område, f.eks. efter politisk ønske. Men man skal holde sig inden for gældende ret. Det er grundlæggende i et retssamfund. Og det gjorde ministeriet ikke i denne sag,” udtalte Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, den 23. marts 2017, hvor den endelige konklusion blev offentliggjort. Instruksen fra februar 2016 var en generel instruks uden mulighed for undtagelse. Par skulle adskilles, også selv om parrene levede sammen frivilligt og havde børn. Instruksen var ulovlig, fordi gældende regler kræver individuel vurdering af den enkelte familie. Det følger af både dansk ret og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hvis parret har børn, følger det også af FN’s Børnekonvention.

”Udlændingemyndighederne må ikke adskille par, før man har set på dem enkeltvis og vurderet, om der er en konkret grund til det,” udtalte Jørgen Steen Sørensen, idet han påpegede, at reglerne beskytter retten til familieliv, herunder også små børns ret til at være sammen med deres forældre.

Asylpar genforenet 

Ombudsmandens undersøgelse af sagen medførte, at Udlændinge- og Integrationsministeriet udarbejdede nye retningslinjer, der kræver, at par – ligesom før instruksen – skal vurderes enkeltvis.

Sagen har ikke haft nogen betydning for unge under den seksuelle lavalder på 15 år. De har på intet tidspunkt måttet bo sammen med en eventuel ægtefælle eller samlever. Sagen har heller ikke haft betydning for tilfælde, hvor der f.eks. er mistanke om tvangsforhold. Også i de tilfælde var det før instruksen fast praksis at skille parrene ad.

23 par nåede at blive tvangsadskilt efter instruksen. Efter at ombudsmanden gik ind i sagen, er disse par blevet vurderet individuelt og i en række tilfælde genforenet. Ved den seneste opgørelse i november 2016 var ingen par adskilt mod deres ønske.

”En række par, der uberettiget blev adskilt, er nu genforenet, og der er kommet holdbare retningslinjer. Men forløbet fra februar 2016 bør tjene som påmindelse om det helt grundlæggende princip, at myndigheder skal følge gældende ret. Både ministre og embedsværk er forpligtet af love og konventioner, indtil de måtte blive lavet om,” udtalte ombudsmand Jørgen Steen Sørensen ved sin afslutning af sagen i marts 2017.

Tre samråd og utallige spørgsmål til ministeren

Efter Ombudsmandens kritik af instruksen kaldte oppositionen – Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF – udlændingeministeren i samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg for at få afklaret ministerens rolle i forhold til den ulovlige instruks.

Samrådet blev holdt den 1. juni 2017, og det medførte nye uklarheder i forløbet omkring udarbejdelsen og udsendelsen af den ulovlige instruks. Der er siden afholdt endnu to samråd med Inger Støjberg i udvalget, og der er stillet talrige spørgsmål til ministeren, uden at det har stillet udlændingeordførerne fra de fem oppositionspartier tilfreds.

Derfor har ordførerne fremsat et forslag om, at der skal iværksættes en uvildig undersøgelse af udlændinge- og integrationsministerens håndtering af den ulovlige instruks om at adskille mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere. De fem ordførere er: Mattias Tesfaye (S), Nikolaj Villumsen (EL), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Holger K. Nielsen (SF).

”På mundtlige og skriftlige spørgsmål fra forslagsstillerne har udlændinge- og integrationsministeren bl.a. afvist at give centrale oplysninger om den mundtlige og skriftlige kommunikation internt i Udlændinge- og integrationsministeriet og om kommunikationen med Statsministeriet og Justitsministeriet. Ministeren har ikke ønsket at oplyse, hvilken konkret formulering ministeren selv fjernede fra instruksen, og hvad ministerens embedsmænd sagde eller skrev i den forbindelse, ligesom ministeren har afgivet skiftende forklaringer om sagsforløbet over for Folketinget og undladt at svare udtømmende og korrekt på flere udvalgsspørgsmål.

Udlændinge- og integrationsministeren har endvidere afvist at forholde sig til, om ministeren pådrog sig en skærpet tilsynsforpligtelse, som følge af at ministeren ved instruksens tilblivelse fjernede den formulering, der ville bringe instruksen i overensstemmelse med dansk lov. Ministeren har ikke svaret klart på, i hvilket omfang ministeren fra slutningen af januar 2016 til slutningen af april 2016 personligt blev advaret om, at instruksen og administrationen af denne var problematisk og i strid med dansk ret,” skriver ordførerne om baggrunden for forslaget.

De anfører videre, at en endelig klarlægning af forløbet og efterfølgende ansvarsplacering kun er mulig, ”såfremt de involverede embedsmænd får lejlighed til at komme til orde under vidneansvar, og såfremt der samtidig er mulighed for afhøring af involverede regeringsmedlemmer under samme ansvar.”

Formålet med den uvildige undersøgelse skal være:

– at vurdere om ansvaret for instruksens tilblivelse og manglende overensstemmelse med dansk og international ret i det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium kan placeres på bestemte personer, det være sig på medlemmer af regeringen, embedsmænd eller andre

– at vurdere ansvaret for og lovligheden af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets og Udlændingestyrelsens administration af instruksen i et antal konkrete sager i 2016-17 og

– at gennemgå Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets kommunikation med Statsministeriet og Justitsministeriet om instruksens administration og overensstemmelse med dansk og international lovgivning.

Læs mere

Støjberg erkender fejl og skifter forklaring, Politiken.dk, 01-06-2017

Ulovligt at tvangsadskille alle unge asylpar, Folketingets Ombudsmand, 23-03-2017

Comments


bottom of page