top of page

Snævert flertal vedtager flygtninge- og integrationsforslag, der kritiseres for konventionsbrud

Et flertal bestående af Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti stemte for de tre lovforslag, der er resultatet af en aftale, som blev indgået mellem de fire partier efter folketingsvalget i juni. Oppositionen – Socialdemokraterne, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF – stemte imod forslagene.

De tre lovforslag, der træder i kraft den 1. september, indebærer, at der indføres en ny integrationsydelse, som betyder, at den økonomiske ydelse til nye flygtninge og familiesammenførte udlændinge næsten halveres i forhold til den kontanthjælp, de har været berettiget til efter de hidtidige regler. Der indføres også et optjeningsprincip for retten til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge, så de først får ret til fuld børne- og ungeydelse efter to års ophold. Desuden ændres reglerne for beregning af flygtninges folkepension, så flygtninge ikke længere kan medregne den tid, de har boet i oprindelseslandet, når folkepensionen skal beregnes.

Markant kritik af forslagene

De tre lovforslag er blevet mødt med markant kritik i høringssvarene fra blandt andre FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), Institut for Menneskerettigheder, Foreningen af Udlændingeretsadvokater og en række humanitære organisationer.

UNHCR finder, at målet med regeringens lovforslag er at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark, og at regeringen dermed mindsker sit ansvar for at sikre flygtninge beskyttelse.

UNHCR skriver direkte, at flygtninge har krav på samme behandling som landets egne indbyggere, når det gælder offentlig hjælp og støtte. UNHCR påpeger blandt andet, at flygtninge – som følge af deres korte ophold i Danmark – ikke vil være i stand til at opfylde de nye betingelser i regeringens forslag for at få ret til folkepension og andre sociale ydelser på lige fod med øvrige indbyggere.

UNHCR bemærker videre, at nye flygtninge vil få deres økonomiske ydelser reduceret væsentligt i forhold til de gældende regler, hvis regeringens forslag om en ny og betydeligt lavere integrationsydelse vedtages. UNHCR betegner forslagene som diskriminerende og skadelige for nye flygtninge – og i strid med flygtningekonventionen.

Kritikken fra UNHCR medførte, at Enhedslisten og Alternativet indkaldte de tre ministre, der har fremsat forslagene – udlændingeminister Inger Støjberg (V), beskæftigelsesminister Jørn Leergaard Larsen (V) og skatteminister Karsten Lauritzen (V) – til samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

Den kraftige kritik har ikke ændret regeringens holdning til lovforslagene, som blev vedtaget med de fire partiers stemmer. De vedtagne stramninger træder i kraft den 1. september 2015.

Læs mere

• L 2 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love. (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)

• L 3 Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension)

• L 7 Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge)

Betænkningtil lovforslag L 2, Folketinget.dk, 18-08-2015

Betænkningtil lovforslag L 3, Folketinget.dk, 19-08-2015

Betænkningtil lovforslag L 7, Folketinget.dk, 19-08-2015

#børneogungeydelse #FNsFlygtningehøjkommissariat #IngerStøjberg #integrationsydelse

bottom of page