top of page

Støjberg indkaldes til nyt samråd angående ulovlig instruks om at adskille unge asylpar

Udlændingeordførerne for alle fem oppositionspartier har indkaldt udlændingeminister Inger Støjberg (V) til et nyt samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, hvor hun skal besvare yderligere spørgsmål om den instruks, hun udsendte den 10. februar 2016 om at adskille unge asylpar. Instruksen blev i en redegørelse fra Folketingets Ombudsmand den 23. marts 2017 erklæret ulovlig, fordi den er i strid med både dansk ret og internationale konventioner.

Selv om Inger Støjberg (V) den 1. juni 2017 var til et næsten fem timer langt samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, er der ikke skabt klarhed om hendes rolle i forhold til den ulovlige instruks, hun udsendte den 10. februar 2016 om, at alle asylpar, hvor den ene partner er mindreårig, skal adskilles – også i de tilfælde, hvor parret har børn. Tværtimod gav udlændingeministerens svar på samrådet anledning til uklarheder, fordi nogle af hendes udtalelser er i modstrid med oplysninger, hun tidligere har givet til Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Pressemeddelelsen fra 10. februar 2016

En af uklarhederne handler om den pressemeddelelse, der blev udsendt af udlændingeminister Inger Støjbergs ministerium den 10. februar 2016 om, at hun havde bedt Udlændingestyrelsen om at ændre praksis i forhold til indkvartering af asylpar, hvor en af parterne er under 18 år.

”Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg skrider nu ind over for barnebrude på danske asylcentre og beder Udlændingestyrelsen om at ændre praksis. Fremadrettet kan ingen mindreårige asylansøgere bo sammen med en ægtefælle eller samlever,” stod der i pressemeddelelsen.

I det følgende afsnit udtalte Inger Støjberg: ”Det er fuldstændig uacceptabelt, at der i øjeblikket bor mindreårige i det danske asylsystem med en ægtefælle eller samlever, og jeg har bedt Udlændingestyrelsen om straks at sætte en stopper for det.”

Pressemeddelelsen indeholder ingen oplysninger om, at sagerne fremover skal behandles individuelt, eller at der kan blive tale om undtagelser af hensyn til Danmarks internationale forpligtelser i henhold til f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Tværtimod. Det fremgår af pressemeddelelsen, at der hidtil er foretaget en individuel vurdering, men at ingen mindreårige under 18 år fremover må indkvarteres sammen med en ægtefælle eller samlever.

”Efter de nye retningslinjer må ingen mindreårige under 18 år indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn.

Inger Støjberg har også bedt Udlændingestyrelsen om at skille parrene ad i aktuelle sager om mindreårige, der bor sammen med en ældre ægtefælle eller samlever,” står der direkte i pressemeddelelsen.

Blev Støjberg advaret om ulovligt indhold?

Spørgsmålet er så, hvilket ansvar Inger Støjberg har i sagen? Et centralt punkt i sagen handler ifølge Politiken.dk om, hvorvidt Støjberg blev advaret, inden hun udsendte sin instruks. Ifølge kilder tæt på forløbet, som Politiken har talt med, blev Støjberg advaret af sine embedsmænd om, at man ikke måtte adskille alle asylpar automatisk, uden at der blev foretaget en konkret vurdering først. Men det har hun tidligere afvist klokkeklart.

”Jeg kan i hvert fald sige, at jeg på intet tidspunkt er blevet forelagt et notat eller andet, der gør, at jeg skulle være i den tro, at det ikke var lovligt,” lød det i maj 2017, da hun blev spurgt, om hun fik mundtlige advarsler.

”Men på samrådet (den 1. juni, red.) erkender Støjberg, at der alligevel var indvendinger fra ministeriet. Konkret siger hun, at det »var vurderingen (fra hendes embedsmænd, red), at der ville være tilfælde, hvor der af hensyn til Danmarks internationale forpligtelser skulle … gøres en undtagelse til udgangspunktet om en separat indkvartering (adskillelse af asylpar, red)«. Støjberg forklarer, at den konklusion bliver forelagt for hende både mundtligt og skriftligt,” skriver Politiken.dk efter samrådet den 1. juni.

I et interview med Berlingske den 21. maj 2017 udtalte Inger Støjberg derimod: ”Jeg kan klart afvise, at jeg er blevet advaret om, at det, der er blevet sendt ud, var ulovligt. Og da vi sender instruksen ud, er jeg fuldstændig sikker på, at den er i overensstemmelse med internationale konventioner, og det er også dét, man siger fra ministeriets side.”

Men under samrådet den 1. juni skifter ministeren forklaring, skriver Politiken.dk. Her forklarer hun direkte, at ministeriet ikke sagde god for instruksen, hvilket betyder, at der slet ikke blev lavet den blåstempling, ministeren tidligere har henvist til.

”På det tidspunkt, hvor vi sad og arbejdede med pressemeddelelsen (et andet ord for Støjbergs instruks, red.), der har dokumentet ikke karakter af en instruks. Derfor blev der selvsagt heller ikke foretaget en juridisk vurdering af, om pressemeddelelsen efter sin ordlyd ville være lovlig, hvis den efterfølgende skulle læses som en instruks over for Udlændingestyrelsen,” sagde udlændingeministeren på samrådet den 1. juni ifølge Politiken.dk.

Støjberg forsvarer den manglende blåstempling med, at der alligevel ikke var tale om en instruks, men derimod en ”pressemeddelelse”.

Instruks og/eller pressemeddelelse?

Det er den anden uklarhed i sagen – nemlig om pressemeddelelsen fra den 10. februar 2016 er en instruks eller en pressemeddelelse?

Inger Støjberg har flere gange, bl.a. i et svar til folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen (SF) den 13. marts 2017 brugt ordet ”indkvarteringsinstruks”. Ministeren indleder svaret med at skrive: ”Min indkvarteringsinstruks af 10. februar 2016 indebærer som bekendt, at mindreårige ægtefæller og samlevere som udgangspunkt skal indkvarteres separat på asylcentrene. Baggrunden for, at jeg udstedte denne indkvarteringsinstruks, er som bekendt, …”

Inger Støjberg henviser i svaret også til et svar fra Udlændingeministeriet med svar på spørgsmål fra Folketingets Ombudsmand. Ministeriets svar er offentliggjort i udkastet til redegørelsen fra Folketingets Ombudsmand i sagen. Her bruger ministeriets embedsmænd også udtrykket ”instruks” gentagne gange.

Men på samrådet den 1. juni siger Inger Støjberg, at der er tale om en pressemeddelelse, hvis indhold ikke blev vurderet juridisk.

Fire spørgsmål fra oppositionens udlændingeordførere

Det er disse uklarheder, udlændingeordførerne fra oppositionen sætter fokus på i de fire spørgsmål, som udlændingeministeren skal besvare ved et nyt samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

De fire spørgsmål lyder:

  1. Vil ministeren detaljeret redegøre for forløbet, efter at ministeren fjernede formuleringen om at foretage en konkret vurdering i pressemeddelelsen af 10. februar 2016, herunder orientere om hvordan det gik til at pressemeddelelsen fik karakter af en instruks på ministerens ressortområde, hvornår i forløbet det går op for ministeren, at pressemeddelelsen har fået karakter af en instruks, hvorvidt ministeren efterfølgende af sit embedsværk blev gjort opmærksom på, at instruksen i sit indhold var ulovlig, om ministeren blev vejledt om ikke at lade pressemeddelelsen blive fulgt op med en instruks, og om ministeren efterfølgende fulgte op og lod sig orientere om Udlændingestyrelsens håndtering af de konkrete sager? (Samrådsspørgsmål AW)

  2. Vil ministeren redegøre for, om det var i overensstemmelse med ministerens sandhedspligt at fjerne formuleringen om at foretage en individuel vurdering i pressemeddelelsen af 10. februar 2016? (Samrådsspørgsmål AX)

  3. Vil ministeren redegøre for forløbet i Udlændingestyrelsen efter modtagelsen af den undtagelsesfrie instruks, herunder hvorvidt der ved modtagelsen i Udlændingestyrelsen opstår bekymring omkring lovligheden af instruksen, hvorvidt der iværksættes tiltag med henblik på at foretage en undtagelsesfri adskillelse i sagerne, samt hvornår man i Udlændingestyrelsen bliver opmærksom på, at instruksen er ulovlig i sit indhold, og hvornår man ophører med at administrere i overensstemmelse med instruksen? (Samrådsspørgsmål AY)

  4. Vil ministeren i samtlige de tilfælde, hvor hun siden 10. februar 2016 har besvaret spørgsmål fra Folketinget om adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere, redegøre for, hvordan hvert enkelt svar harmonerer med ministerens forklaring under samrådet 1. juni 2017 om, at det gennem hele forløbet har været en forudsætning og en del af ministerens instruks, at alle par skulle vurderes konkret og individuelt, og at praksis skulle stemme overens med dansk ret og Danmarks internationale forpligtelser? (Samrådsspørgsmål AZ)

Spørgsmålene er stillet af Mattias Tesfaye (S), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Holger K. Nielsen (SF).

Asylpar klagede til Folketingets Ombudsmand

Udlændingeminister Inger Støjbergs instruks betød, at en række asylpar, hvor den ene partner var under 18 år, blev adskilt.

Et af de par, der blev ramt af instruksen, klagede til Folketingets Ombudsmand. I forlængelse af den konkrete sag, som senere blev genoptaget af Udlændingestyrelsen, undersøgte Ombudsmanden hele grundlaget for udarbejdelsen af instruksen, der lå bag de nye retningslinjer.

Skarp kritik fra Folketingets Ombudsmand

Ombudsmandens undersøgelse endte med en skarp kritik, fordi instruksen var i strid med både dansk ret og internationale konventioner.

”Et ministerium vil naturligvis ofte kunne ændre praksis på et område, f.eks. efter politisk ønske. Men man skal holde sig inden for gældende ret. Det er grundlæggende i et retssamfund. Og det gjorde ministeriet ikke i denne sag,” udtalte Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, den 23. marts 2017, hvor den endelige konklusion blev offentliggjort. Instruksen fra februar 2016 var en generel instruks uden mulighed for undtagelse. Par skulle adskilles, også selv om parrene levede sammen frivilligt og havde børn. Instruksen var ulovlig, fordi gældende regler kræver individuel vurdering af den enkelte familie. Det følger af både dansk ret og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hvis parret har børn, følger det også af FN’s Børnekonvention.

”Udlændingemyndighederne må ikke adskille par, før man har set på dem enkeltvis og vurderet, om der er en konkret grund til det,” udtalte Jørgen Steen Sørensen, idet han påpegede, at reglerne beskytter retten til familieliv, herunder også små børns ret til at være sammen med deres forældre.

Asylpar genforenet

Ombudsmandens undersøgelse af sagen medførte, at Udlændinge- og Integrationsministeriet udarbejdede nye retningslinjer, der kræver, at par – ligesom før instruksen – skal vurderes enkeltvis.

Sagen har ikke haft nogen betydning for unge under den seksuelle lavalder på 15 år. De har på intet tidspunkt måttet bo sammen med en eventuel ægtefælle eller samlever. Sagen har heller ikke haft betydning for tilfælde, hvor der f.eks. er mistanke om tvangsforhold. Også i de tilfælde var det før instruksen fast praksis at skille parrene ad.

23 par nåede at blive tvangsadskilt efter instruksen. Efter at ombudsmanden gik ind i sagen, er disse par blevet vurderet individuelt – og i en række tilfælde genforenet. Ved den seneste opgørelse i november 2016 var ingen par adskilt mod deres ønske.

”En række par, der uberettiget blev adskilt, er nu genforenet, og der er kommet holdbare retningslinjer. Men forløbet fra februar 2016 bør tjene som påmindelse om det helt grundlæggende princip, at myndigheder skal følge gældende ret. Både ministre og embedsværk er forpligtet af love og konventioner, indtil de måtte blive lavet om,” udtalte ombudsmand Jørgen Steen Sørensen ved sin afslutning af sagen i marts 2017.

Læs mere

• Støjberg erkender fejl og skifter forklaring, Politiken.dk,01-06-2017

• Ulovligt at tvangsadskille alle unge asylpar, Folketingets Ombudsmand, 23-03-2017

Comentarios


bottom of page