top of page

Øget risiko for coronasmitte på udrejsecentre

Opdateret: 29. dec. 2020

Opfordring efter ny epidemi på Kærshovedgård: Ophæv ”pligterne” og lad beboerne flytte ud af udrejsecentrene.


Af Anne Nielsen, speciallæge, PhD, og medlem af Landsrådet, SOS Racisme


SOS Racisme har tidligere henvendt sig til Folketingets Udvalg for Udlændinge og Integration og til Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye og henstillet, at opholds-, underretnings- og meldepligt for de indkvarterede på Kærshovedgård og Sjælsmark ophæves, samt at Ellebæk lukkes og beboerne kunne flytte ud. Dette på grund af stor risiko for udbrud af coronasmitte, hvor mange mennesker bor sammen og har dårlige sanitære forhold. Men det ville ministeren ikke imødekomme.


Risiko for coronasmitte er 22 gange højere end i resten af Danmark

Den nye henvendelse skyldes et nyt stort coronaudbrud på Kærshovedgård. Ved udbruddet i slutningen af april 2020 var 3 fra personalet og 6 beboere smittet, lige nu er mindst 10 beboere smittet. De i alt 16 smittede beboere viser, at der er en stor overhyppighed af coronasmitte på Kærshovedgård. Risikoen er nu 22 gange så høj, som i gennemsnit i Danmark. Udlændingestyrelsen har tidligere hævdet: ”…det er ikke givet, at udlændinge med opholdspligt på et udrejsecenter skulle være i højere smitterisiko end andre…” som led i Mattias Tesfayes svar på et spørgsmål fra Sikandar Siddique i Folketinget. Men det holdt ikke stik.

Da epidemien er kommet tilbage i Danmark, mener SOS Racisme at ophævelsen af pligterne skal vare helt indtil risikoen for coronasmitte i Danmark er forsvundet: centrene bør lukkes og beboerne indkvarteres under ordentlige boligforhold med behørige sanitære installationer og bedre muligheder for at undgå smitte.


Ikke noget lovligt formål med at frihedsberøve udlændinge

Det er ikke noget gyldigt formål at frihedsberøvelse og fængselsagtige forhold bruges som ”motiverende foranstaltninger” for at få asylansøgere til at samarbejde om hjemsendelse til et land, hvor de frygter tortur, fængsel eller død. Danmark har flere gange tilbagesendt folk til tortur og død, bl.a. i Iran, Irak, Syrien og Somalia.

Da coronakrisen stort set har umuliggjort tvangsudsendelser til hjemlandet, og da de fleste lande ikke vil tage imod statsløse eller mod folk, der ikke kan bevise, de er statsborgere i et bestemt land, og mange reelt har været udsendelseshindrede i mange år, og da villigheden til at modtage tvangsudsendte egne såvel som fremmede statsborgere fra et andet land er mindsket efter at coronaepidemien satte ind, er der ikke noget lovligt formål med administrativt at frihedsberøve udlændinge med henblik på tilbagesendelse. Dette er nok til at lukke Ellebæk ned!


Opholds- og meldepligt kan sprede corona

Det faktum, at logningssystemet på Kærshovedgård er fejlbehæftet, uden at man har kunnet finde ud af fejlen og rette den, gør det meningsløst at opretholde beboernes pligter på Kærshovedgård og på Sjælsmark, som bruger det samme system.

Desuden kan gennemførelsen af opholds- og meldepligt medføre smittespredning med corona. Man skal registrere sig ved at holde tommeltot på et felt på éns biometriske kort og holde kortet under en scanner ved indgangs- og udgangsslusen. Så man kan ikke beskytte sig med en handske, og de fingre man holder kortet med bag på kortet rører nemt den metalstolpe, scanneren sidder på. Derpå skal man tage i et håndtag og så skubbe slusekarusselen rundt, og gentage proceduren på en scanner ved udgangen af slusen, hvis man ikke er kommet hurtigt nok igennem den.

I det førnævnte svar stod også: ”Det er Udlændingestyrelsens indtryk, at der på nuværende tidspunkt ikke er sundhedsmæssige forhold, der taler for, at opholdspligten skal ophæves eller suspenderes (…) beboerne på udrejsecentrene – som alle andre – bør følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og dermed opholde sig hjemme. Det vil for udlændinge med opholdspligt sige på deres værelse på udrejsecentret.” Men mange bor to personer på et værelse på få kvadratmeter. Beboerne deles om badeværelser og toiletter og skal selv hente mad i cafeteriet, og der er ikke meget at lave på værelset, bortset fra dem, der har en pc, smartphone eller TV. Derfor er det en fuldstændig pinlig og urimelig bemærkning!


Isolation forværrer beboernes psykiske lidelser

Mange beboere på udrejsecentrene og i Ellebæk har i forvejen psykiske lidelser, som forværres af isolationen og lediggangen. For mange har eneste aktivitetsmulighed været at gå eller cykle en tur uden for centret, medmindre de da har haft bekendte, der kunne hente dem; muligheden for bustransport til Kærshovedgård blev afskaffet, da det blev udrejsecenter. Personer på ”tålt ophold” og nogle andre grupper har eneværelser, men her blev håndvaskene fjernet, da Kærshovedgård gik fra at være åbent statsfængsel til udrejsecenter.

Beboerne på Kærshovedgård har først efter det seneste coronaudbrud få udleveret håndsprit fra 31. august, ikke alle havde fået det udleveret endnu, da mailen blev sendt. Beboerne har fortsat ikke mulighed for at holde afstand i mange situationer. Selv hvis det lykkes at stoppe smitten for nu, kan smitten altid komme igen og spredes hurtigt! Meldepligten var lukket ned for at mindske smitterisikoen fra ca. 12. marts til i forsommeren bl.a. på grund af snævre pladsforhold ved døren og meldestandere der stod tæt på hinanden i det lokale, hvor meldepligten skulle foretages. Forholdene er de samme i dag, men meldepligten er ikke lukket ned endnu.


Vedr. administrativ frihedsberøvelse, pligter og straffe

Administrativ frihedsberøvelse uden et reelt lovligt formål overtræder Den Europæiske Menneskerettigheds­konventions artikel 5. Formålet: at kunne tvangsudsende folk, der ikke medvirker til frivillig udrejse, hvis der pludselig opstår en mulighed herfor, eksisterede overhovedet ikke under hele corona-nedlukningen af Danmark fra 11. marts til juni 2020, hvor alle Dublintilbageførsler var indstillet. Derfor indskærpede Europarådets Menneskerettighedskommissær at det var ulovligt efter EMRK, men regeringen nægtede at løslade de administrativt frihedsberøvede i Ellebæk. I en kronik skriver tidl. fængselsinspektør Bodil Philip og tidl. chefanklager Arne Stevns efter vurdering af forholdene på Kærshovedgård, at de mener, beboerne reelt frihedsberøvet jf. forståelsen heraf i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 5.


Konklusion: Ophæv pligterne og lad beboerne flytte ud af centrene SOS Racisme mener derfor, at beboere på udrejse- og hjemrejsecentrene, der har familie i Danmark uden for centrene, må have ret til at tage hjem til deres familie efter en negativ coronatest og fulgt af en ny negativ test kort efter, i stedet for at staten påtvinger dem en øget risiko for coronasmitte på udrejse- og hjemrejsecentre og i Ellebæk og fængselsvæsenet! Dem uden familie og personer i Ellebæk må have ret til at blive indlogeret under ordentlige sanitære forhold hos venner el. i lejligheder/værelser/vandrerhjem/hoteller betalt af myndighederne. De må så skulle have kostpenge, og myndighederne skal have at vide, hvor de bor.


På den måde kan Danmark:

– mindske risikoen for coronaudbrud hos de indkvarterede og dermed undgå smittelommer

– undgå at overtræde menneskerettighederne for de indkvarterede og administrativt indsatte udlændinge

– mindske den psykiske nedbrydelse af de nævnte udlændinge, som i flere tilfælde har medført selvmordsforsøg og selvmord samt psykoser, angst, depression og forværring af PTSD

– mindske stresset på de børn, hvis forældre systematisk nedbrydes psykisk i udrejsecentre og Ellebæk og i fængsler, når forældrene skal afsone domme for at have passet deres syge børn hjemme

– bruge de professionelles arbejdskraft inden for politi, retsvæsen og fængselsvæsen og kriminalforsorg på områder, hvor de kan gøre mere gavn end skade, og spare på disse udgifter.


Kronikken er et uddrag af den mail speciallæge Anne Nielsen fra SOS Racisme skrev til Udlændinge- og Integrationsudvalget (UUI) og Retsudvalget (REU) den 2. august 2020.

Comments


bottom of page