top of page

Danske myndigheder registrerede 98 ofre for menneskehandel i 2017

I 2017 blev 98 personer vurderet at være handlet til prostitution, tvangsarbejde eller kriminalitet i Danmark. Det fremgår af den nye statistik fra Center mod Menneskehandel (CMM). Hovedparten af de handlede personer er kvinder, og de er næsten alle handlet til prostitution.

Der blev i 2017 registreret færre ofre for menneskehandel end i 2016, hvor 121 personer blev vurderet handlet. Som det fremgår af søjlediagrammet, var der tale om en stor stigning i 2016. Ifølge Center mod Menneskehandel (CMM) kunne en del af forklaringen på denne stigning være en massiv politimæssig indsats i det københavnske prostitutionsmiljø på det tidspunkt. Antallet af personer, der er vurderet handlet i 2017 er lidt højere end antallet i 2015.

Center mod Menneskehandel oplyser, at der ikke er entydige forklaringer på stigninger og fald fra år til år.

”En kombination af forskellige faktorer påvirker feltet, herunder aktørers indsatser på området, kriminelle netværk og bagmænds ageren samt den generelle udvikling på menneskehandelsområdet,” skriver CMM i 2017-statistikken.

Fx ser der ud til at være en ny tendens i retning af, at en del af gadeprostitutionen bevæger sig over i escort-prostitution. Det kan have den konsekvens, at der identificeres færre ofre for menneskehandel til seksuel udnyttelse, da prostitution via escort foregår mere skjult og dermed er sværere at opdage.

Center mod Menneskehandel påpeger endvidere, at menneskehandlens reelle omfang er højere end de tal, der fremgår af statistikken, da der er et mørketal, som ikke bliver registreret.

Kvinder fra Nigeria topper listen

86 af de 98 personer, der i 2017 blev vurderet handlet, er kvinder. Og de fleste blev handlet til seksuel udnyttelse i form af prostitution – eller, i et tilfælde, til fremstilling af pornografi. Det gælder 80 kvinder, og af dem er 61 fra Nigeria.

Der er flere unge blandt de nigerianske kvinder end tidligere. Andelen af 20-29-årige er steget fra 46 % i 2015 til 70 % i 2017.

Blandt den yngre del af de nigerianske kvinder, der kommer til Danmark, er der ifølge CMM en tendens til, at de kommer uden et længere ophold i fx Italien eller Spanien, som man tidligere så. ”Typisk opholder de sig i Italien i en-tre måneder, før bagmanden sender dem til Danmark for at prostituere sig. De ældre kvinder har ofte flere års ophold i Europa bag sig. Hvor de ældre kvinder således har erfaring med prostitutionsmiljøet, er dette ofte ukendt for de yngre kvinder,” skriver CMM.

Center mod Menneskehandel vurderer desuden, ”at de unge piger er udsat for mere direkte kontrol i Danmark sammenholdt med de ældre kvinder, hvis bagmænd kan opholde sig i Nigeria eller andre steder i Europa”.

De unge nigerianske kvinder har ifølge CMM ”ikke den samme grad af selvstændighed, som det oplever hos de ældre kvinder, og de unge kvinder fremstår mere pressede og tilbageholdende i forhold til at tage imod tilbud om støtte. Der ses en tendens til, at de unge kvinder i højere grad forlader støttetilbud til ofre for menneskehandel og i stedet fortsætter med at prostituere sig for at tjene penge.”

Af de øvrige seks kvinder er en handlet til tvangsarbejde, to blev handlet til udnyttelse i form af slavelignende forhold, og en blev handlet til proformaægteskab, og i to tilfælde er udnyttelsen ikke oplyst.

De fleste mænd er handlet til kriminalitet

Otte af de personer, der er vurderet handlet, er mænd. Fem af dem er handlet til kriminalitet i form af salg af stoffer (tre personer), produktion af stoffer (en person) og socialt bedrageri (en person).

De tre mænd, der er handlet til salg af stoffer, er fra Nigeria og Ghana. Den ene mand, der er handlet til produktion af stoffer, er fra Vietnam. Den person, der er registreret som handlet til socialt bedrageri, er et barn, som er dansk statsborger. Barnet er uden at vide det blevet udnyttet af bagmænd til socialt bedrageri.

Der er 4 transkønnede blandt de personer, der er vurderet handlet i 2017. Det er første gang i fem år, at danske myndigheder har registreret transkønnede ofre for menneskehandel.

En fjerdedel er gengangere

24 af de 98 personer, der blev vurderet handlet i 2017, er også tidligere blevet vurderet handlet. Tre af de 24 personer er vurderet handlet tre gange i alt, og 21 af de 24 personer er vurderet handlet to gange i alt.

Alle 24 gengangere er kvinder handlet til seksuel udnyttelse i form af prostitution. 22 af dem er fra Nigeria. De øvrige er fra henholdsvis Rumænien og Thailand.

Center mod Menneskehandel vurderer, at menneskehandelens reelle omfang overstiger antallet af personer, der officielt bliver vurderet handlet. Center mod Menneskehandels statistik for 2017.

Mange forlader tilbud med støtte til handlede kvinder

I Danmark bliver ofre for menneskehandel tildelt en refleksions- og restitutionsperiode på 30 dage, hvor de har mulighed for at blive indkvarteret og få støtte i forhold til den enkeltes behov. De får også et tilbud om forberedt hjemsendelse. Hvis personen tager imod tilbuddet, kan refleksions- og restitutionsperioden forlænges til 120 dage. I den periode vil de fortsat blive indkvarteret og få støtte, mens rejsen tilbage til hjemlandet planlægges. Hjemrejsen gennemføres i samarbejde med den Internationale Organisation for Migration (IOM), og personen modtager reintegrationsstøtte i seks måneder efter hjemkomsten.

Blandt de 98 personer, der blev vurderet handlet i 2017, ønskede otte ikke at tage imod de tilbud, myndighederne tilbyder.

Ved udgangen af 2017 var 50 af de resterende 90 personer droppet ud af de tilbud, de havde påbegyndt. 11 personer, der søgte asyl, ventede en afgørelse i deres sag, og én person var blevet tildelt en midlertidig opholdstilladelse i Danmark.

Herudover var 18 sager uafsluttede ved årets udgang, og seks personer blev i løbet af året udsendt i henhold til Dublinforordningen til et andet europæisk land, hvor de i forvejen havde opholdstilladelse.

14 personer er hjemsendt

Af de 98 personer, der er vurderet handlet i 2017, er 14 personer rejst tilbage til deres hjemland med en eller anden form for støtte.

10 personer har taget imod tilbuddet om en forberedt hjemsendelse. Syv af dem er hjemsendt til Thailand, to til Nigeria og en nigeriansk statsborger er sendt til Italien.

Fire personer er hjemrejst med en økonomisk støtte, der omfatter betaling af billetten og lommepenge til den første måned i hjemlandet.

Statistikken viser ikke omfanget af menneskehandel

De fleste ofre for menneskehandel kommer i kontakt med myndighederne i forbindelse med politiets arbejde. I andre tilfælde kommer kontakten via opsøgende arbejde på massageklinikker, fra frivillige organisationer mv.

Center mod Menneskehandel gør samtidig opmærksom på, at statistikken for 2017 ikke viser det fulde omfang af den menneskehandel, der finder sted i Danmark.

”Menneskehandel foregår ofte i det skjulte, og mange ofre for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, fordi de frygter repressalier fra deres bagmænd. Disse omstændigheder er medvirkende til, at mange ofre for menneskehandel aldrig bliver vurderet handlet af de danske myndigheder. Feltet er derfor behæftet med mørketal,” oplyser Center mod Menneskehandel, som vurderer, at menneskehandelens reelle omfang overstiger antallet af personer, der officielt bliver vurderet handlet.

Læs mere

Statistik 2017. Ofre for menneskehandel i Danmark, Center mod Menneskehandel, juli 2018

Comments


bottom of page