top of page

Manifest udstikker retning for muslimske danskere

Et nyt dansk-muslimsk manifest søger at tilpasse islam til det danske samfund gennem Korantolkning og aktuelle fortællinger.


Naveed Baig har været med til at formulere Dansk-Muslimsk Manifest. Foto: Svend Løbner


Et nyt ”Dansk-muslimsk manifest” udfordrer muslimske og andre danskere til ”at finde frem til en mere harmonisk modus operandi for samfundet som helhed end den nuværende.”

Det er imam Naveed Baig og sociolog Kasper Mathiesen der efter flere års forarbejder har udsendt manifestet med 43 punkter inddelt i fem overordnede temaer: Samfund og Identitet; Køn og Familie; Etik, Spiritualitet og Eksistens; Tabuer og Udfordringer; Det Religiøse Liv.

Hvert punkt forholder sig til islams lære og udstikker en overordnet religiøs-spirituel og moralsk-etisk retning for muslimske danskere. Til hvert punkt hører en lille historie, der illustrerer nogle af de spændinger, dilemmaer og problemstillinger, der belyses i de forskellige punkter. Hvert af de 43 afsnit afsluttes med nogle koranvers, der har relevans til emnerne.

De små historier giver et meget lærerigt indblik i muslimske miljøer og de problemstillinger, som muslimer står overfor i det danske samfund. For en ikke-muslim som mig er det mest spændende ved dokumentet dog disse to muslimers bud på, hvordan islam skal forstås og praktiseres i Danmark i dag, og derfor har jeg forsøgt mig med et sammendrag, som nok også er en tolkning af manifestet:


Politik, ytringsfrihed og sharia Islam er foreneligt med demokrati, og muslimer bør deltage aktivt i demokratiet på alle niveauer. Islam er foreneligt med det danske samfunds grundværdier: personlig frihed; retfærdighed og værdighed for alle skabninger; solidaritet; lovlydighed; loyalitet over for staten og samfundet; gensidig tillid og respekt; omsorg for de svageste; foragt for korruption og nepotisme; borger-inddragelse og kollektivt medansvar. ” Islam er forenelig med ytringsfrihed. ”Danske muslimer skal derfor respektere andres ytringsfrihed, være åbne for kritik og reagere på hån og spot med barmhjertighed og overbærenhed.” ”Sharia indebærer, at man som muslimsk borger i Danmark er loyal over for landet og anerkender og respekterer den danske lovgivning på alle områder på lige fod med landets øvrige borgere.”


Køn, kvinder og familie Mænd og kvinder er forskellige og komplementerer hinanden, men der skal være ligeværdighed mellem mænd og kvinder. Mænd må ikke undertrykke kvinder og hindre dem i aktiv deltagelse i samfundet. Kvinder har ret til at uddanne sig og tage arbejde uden for hjemmet. Muslimske kvinder og mænd bør være ligestillede i spørgsmål om skilsmisse i Danmark. Det er ingen skam at være fraskilt i islam og udskamning af fraskilte kvinder er i modstrid med islam. Legitim sex hører til inden for rammerne af ægteskab mellem mand og kvinde, hvilket indebærer en principiel afstandtagen fra LGBTQI-praksisser. Samtidig slås det fast, at man kan være muslim uanset sin seksuelle orientering og praksis, og LGBTQI skal have samme rettigheder som andre i samfundet og må aldrig udsættes for ’hatecrimes’.


Religion og religionsfrihed Ethvert menneske har ret til frit at vælge religion og livssyn, og der må aldrig være tvang på dette område. Deraf må følge retten til at forlade islam (apostasi) uden at blive udsat for repressalier. Muslimer må ikke praktisere antisemitisk had og vold og forhånelse af andres religion og guder. Tværtimod skal muslimer indgå i dialog og samarbejde med andre religiøse grupper, især også med jøderne. ”Imamerne skal forstå og være loyale overfor det danske samfund, lære sproget og kulturen så de kan vejlede om islam på et oplyst og harmonisk grundlag, i forhold til konteksten… Fremtidens Danmark bør have en islamisk teologisk uddannelse, der uddanner både mænd og kvinder til religiøst og åndeligt lederskab.”


Kulturel og islamisk mangfoldighed og klædedragt Kulturel pluralisme anerkendes. Der er ikke nogen modsætning mellem at være dansk og muslim. ”Danske muslimer skal helhjertet, stolt og modigt være og føle sig som ligeværdige danskere.” Det anerkendes, at islamiske kulturer er i verden og historien er mangfoldige. Mangfoldighed i islamiske teologiske retninger, praksisser og identiteter anerkendes. Der skal være plads til forskellighed og uenighed, og muslimer skal vise gensidig respekt og samarbejde på tværs af forskelle. Muslimer skal have ret til at gå klædt som de ønsker det. Og hverken myndighederne eller det muslimske samfund skal tvinge nogen til at gå klædt på en måde, som er imod deres vilje, samvittighed og overbevisning.


Afstandtagen til særlige praksisser og normer Der tages afstand fra etnisk-nationale praksisser og normer, som fx ”æresrelateret vold, tvangsægteskaber, racisme, negativ social kontrol, undertrykkende patriarkalisme, og antisemitisme, som grundlæggende er uforenelige med islam, såvel som danske værdier og lovgivning.” Der tages afstand fra ”isolerede parallelsamfund, hvor fordomme og mistro til det omgivende samfund ofte trives og opretholdes.”


Jihad og terror ”Begrebet jihad indikerer den personlige, såvel som den kollektive, stræben på Guds vej. … Jihad forstået som væbnet kamp, med det formål at beskytte samfund og folk mod undertrykkelse og uretfærdighed, ligger inden for statsmagtens domæne, og det er ikke det enkelte individs opgave at tilskynde til dette.”


Det bliver spændende at følge debatten, både i muslimske og i ikke-muslimske kredse, om dette spændende manifest.


Comments


bottom of page